Skip to main content

Full text of "Svoboda-1925-150"

See other formats


Дж«І»зв Ситі, Н. Дж., віорок, ЗО. череня, 1329. Ш*Щ Ьпьу Сі*у, N. А, Тае«1«у, іт* ЗО. БЮТ, Монтана, 28, червня. — Коло години ігів до семої ..„ 
ні вечером потряс містом землетрус. Складався він з двох по- 
трясенц з котрих перший трев^в коло 10 секунд, другий ЯКИХ 
20 секунд. ■■■;-,••>- -ч -.. _ ■ - у\ . .. 

Як лишені від першого пвтрясення почали валитися ко- 
мини донів, мешканці кинулися на вулиці. На пйсте, вйве покін- 
чи лося невеликою ійко док» яля г д< 

Про подібні потрясення довосіггь з'моитаН 
лннгса, АнакоНдн й Ґрейт Фолз. 

КУЛИДЖ САМИЙ думає вести кампанію за 

' зй^Е^Мі^Ат^а-'' ; 

СВОМПСКАТ, Месечузвтс, 28. червня. — Президент Кулидж 
дав до зрозуміння, що він самий буде, натискати на конгрес 
ухвалити дальшу знижку податків. Він певний, що публична 
опінія піддержить його в його роботі. 

КАЖУТЬ ПОЄМАСТЕРАМ ВИЧИСТИТИ УРЯДИ. 
ВАШИНГТОН, 28. червня. — Почтове міністерство видало 
приказ усім почтовим урядам вичистити як найскорше свої, 
канцелярії. Як говориться в ириказі, ж дальні урядів повинні 
виглядати як ждальні банків. ^ 

КУЛИДЖ ПРОТИВИТЬСЯ ОБНИЖЕННЮ ТАРИФИ. 

СВОМПСКАТ, Месечузетс, 26, червня. — През. Кулидж 
заявився проти заходів обнижеик» тарифи на заї*раничнІ то- 
вари, бо таке обнижеине на його думку булоби шкідливе для 
американського промислу. Л 

ПАРОВИЙ КОРАБЕЛЬ ЗАТОПИВ ПОРТОВИЙ КОРАБЕЛЬ. 

КВІБЕК, 26. червня. — Паровий пасажирскьий корабель 
Марлок, шо належить де підприємства Каиедиен Пасифнк, 
вдарив портовий кораблик („тог") Овшен Кинґ, котрий витя- 
гав на широку воду великий корабель. Овшен Кинґ потонув 
сейчас разом зі своєю залогою в 9 люда, котрі не могли рату- 

У ЗАКРИВАЮТЬ НАЙСТАРШУ ГАЗЕТУ В КАНАДІ. 

КВІБЕК, Канада, 26. червня. — 3 днем ЗО. червня перестане 
виходити Де Квібек ДейлІ Кроникел енд Віклі Гезет, котрої 
перше число появилося ще в 1764. році, коли в Канаді не було 
ні одного періодичного видавництва. 

Причиною закриття газети має бути подорожіння паперу. 
Через закритте газети втратиь роботу коло 70 робітників. 

6 ЦЕНТІВ ВІДШКОДОВАННЯ ЗА УКРАДЕНИЙ ПОЦІЛУЙ. 

НЮ ИОРК, 26, червня. — Стейтовий суд в Бруклині роз- 
глядав позов паннн Бели Віиер, 18-літної дівчини, проти її ро- 
ботодавця Якоба Лишннського за 10,000 долярів відшкодо- 
вання, яке вона домагалася за украдений поцілуй- Позовниця 
говорила, що вона втратила на чести^й терпіла великі муки, 
і присяжні постановили надоложити її терпіння, признавши її 
відшкодований в сумі 6 центів. 

ПІДЧАС ВЕЛИКОМГСЬКОГО НАТОВПУ. 
НЮ ИОРК, 26. червня. — На стацП підземної зелізниці на 
розі Бродвею і 34-ої вулиці була коло 5. години сполудня така 
глота, що одного з пасажирів, Валтера Дженча на імя, зітпсалн 
з плятформи. Він упав під надходячий поїзд; кондуктор, на 
щасте, побачив на час випадок і задержав поїзд. Мимо сього 
поїзд сильно подушив нещасного 1 його треба було відставити 
до шпиталю. Лікарі мають надію вилічити його. 

ХОЧЕ НАВЧИТИ IX ПОВАЖАТИ СЕБЕ. 
ГВАЙТ ПЛЕЙНС, 26. червня. — В місцевому суді пред- 
ложено до затвердження тестажекг богатого Джейиса Р1да*> 
що помер тут дня 8. червня. — Тестамент цікавий тим, що те- 
статор записує свій маєток своїм 6 дітям, але під умовою, що 
вони дістануть сей маєток аж тодіг коли осягнуть 50 літ життя, 
бо хиба аж тоді вони наберуть нележитого поважання й по- 

ЗБСЖЕВОЛІВ НА ПОЇЗДІ. 
ГРІНВИЛ, Савт Каролайна, 26. червня. — На поспішнім 
поїзді зелізкнц* Садери Р«*ляе* ареіігговаяв одного пасажи- 
ра, котрий без видимої причини й провокації вбив-з револь- 
вера другого пасажира. Арештований каже, що він назива- 
ється Мегенсеи тд що він ут|к з американської армії Поліція 
припускає, що вона ма,р ( д^^Ч ^.божевільною людиною. 

ПЕРЕПОНИ З ПАДАЮЧОЮ Г0ІРОЮ. 
ДЖЕКСОН, Вайоминг, 26. червня. — Гил Гаф, фермер 
з ШІп Мавнтияа, оповідає про свою пригоду зГ свчмио герою, 
яка малощо не коштувала Його життя. 

Гаф їхав верхом яа кони попід гору, коли він побачив, 
шо вона рухається. Вія чим скорше підогна» коня, «оби ді- 
статися на безпечне місце. Гора почала вже наступати на нього, 
розбита на порушуючуся стіну розбитого каміння, глини, по- 
валених дерев, що утворили вал на яку сотку стіп високий. 
На щасте й кінь його теж побачив небезпеку, І в божевільнім 
страху гнав на безпечне місце. В дві мДнути після того як вони 
дісталися на- вясШ тШШ другу гАру, рухаюч.61 гора в*, 
звалилася Я долину. " Н ' ' 

Гаф зараз кинувся до своє? «ти, 1 забравши свою жену, 
діти й дещо хаглеби, зйом втікав на Ьптт* місце. Ти більшу МАРШАЛ ФОНІ НЕ ХОЯЕ ДИ* І 
ВИТИСЯ НА ТУ „МУКУ»'. 

Побідник з послідної війни МАГАРАДЖА РОСТЕМ 
;В ЛОНДОНІ. 

Вся англійська Індія е поді- француський маршал Фош виї- лина на держави більші й менчі, 
хав до Італії на той час, як Брі- 
ин буде говорити з Англією і 
Німеччиною в справі гарантій- 
ного пакту. Часописе пишуть, 
що Фош знає, що Бріян ніде на 
'уступюм, отже він воліє не бути 
при тім в Парижі, як дивитися 
на ту „муку". Як відомо, Фош е 
найзавзятійшим ворогом Нім- 
ців і є проти всяких, хочби най» 
менших уступок на їх користь. 
• 

УЧИТЕЛЬ З* ШКІЛЬНИМИ 
ДІТЬМИ ВРАТУВАВ ДІМ 
ВІД ОГНЮ. Недалеко місцевости Елком- 
зейл, Альта., коло Кінґзлей 
школи занявся дім фармера 
Плита. Пані Плит виходила са 
ме з курничка, коли вона за 
вважала, що її дім занявся. Во- 
на пустилася до школи і тут 
наробила крику. Зі школи ви 
біг учитель з дітьми і, побачив 
ши в Чім лихо, вратував разом 
з ними дім. Учитель утворив зі 
шкільних дітий ланцух, який 
починався від ставка, а кінчив- 
ся коло горіючого фермерсько- 
го дому. Через руки дітий, по- 
лучених в один ланцух, пере- 
ходили коновки води. По де 
якім часі боротьби з огнем, ді- 
ти його вгасили і вратували 
дім. Шкода, яку потерпів буди- 
нок не Велика/ <Не улягав найі 
меншому сумнівови, що коли 
би не шкільні діти, то будинок 
був би погорів. 

ВИРВАВСЯ З РУК КАТА. 

Цими днями страчено в Па- 
рижі торговця автомобілів, я- 
кого засуджено на смерть за 
вбивство власної жінки. Коли 
кат і ного помічники провади- 
ли засуджснця під гільотину, 
він нагло вирвався їм з рук і 
швидко побіг сам на місце 
страчення, такий нудний і дов- 
гий час видався йому йти пово- 
ли під гільотину. Там положив 
голову під страшний ніж і кат, 
який швидко прибіг за ним, 
зробив йому останню приєм- 
ність. За хвилинку відлетіла 
злочинцеві голова і впала до 
рнготованого коша, наповне- 
ного піском. 

ВИБОРИ ДО БІЛОРУСЬКИХ 
РАД. 

На Радянській Білоруси від- 
булись другі вибори до сільсь- 
ких Рад. Перші вибори комуні- 
сти уневажнили тому, к що ви- 
пали для йих некорисно. Але й 
ці другі випали для комуністів ґ 
не краще, Участь у виборах 
брало всього 339.431 виборців 
себ-го 42% управнених до ви- 
борів. Вибрано загалом 8.806 
членнурад, в тому 87% безнар-. 
тійних. над котрими панують місцеві 
індуські князі, звані магараджа- 
ми. Вони дуже часто покида 
ють на короткий час Індії і для 
розривки приїздять до столиці 
пануючої нації, значить до 
Лондону. Звичайно привозять 
для короля Англії, або наслід- 
ника престола дорогі і цікаві 
дарунки. Один привозить вели 
чавого слона, другий льва, тре- 
тий ще щось особливого зі сво- 
єї багатої вітчини Індії. А що 
всі магараджі є дуже багаті, то 
приїздять до Лондону з вели- 
ким почотом, виставністю і грі- 
шми. , 

На, днях загостив до Лондону 
магараджа з Йодпуру. Цей рів- 
-нож приїхав в знатнім почоті, в 
дорогих одягах, що блищать 
"від срібла і золота, але найці- 
кавійше, що він з собою при- 
тягнув з' Індії, це його жінки. 
Привіз їх пять — цілий свій га- 
рем і замешкав з ними в одній 
з найкращих гостинниць. Анг- 
лійці дуже цікаві побачити жі- 
нок магараджі, щоби перекона- 
тися, як виглядає індуська кра- 
са, одначе це їм не вдається, бо 
після індуського звичаю жін- 
кам" не вільно без заслони пока- 
зуватися чужим мущинам, а 
вже на вулиці, то ані мови. Ко- 
ли отже жінки магараджі і по- 
казуються з гостинний, щоби 
всісти до самоходу і відїхати на 
прогульку — то все вони завуа :>ЗА ПОЛУДНЕВОЇ АФ- 
РИКИ ЧОРНИМИ; 4 В домінії полудневої Африки 
істнує довголітний спір межи 
білими поселенцями краю о 
державну приналежність краю. 
Данське населеннє, звісне за- 
гально під імени Бурів, стре< 
мить до самостійності!, себ то 
до зірвання державної звязи 
з Великою Британією. Бури до 
нині не забули, що воші ще пе- 
ред роком 1900 мали самостій- 
ність, яку Англія силою знищи- 
ла і кран Бурів окупувала. Час 
від часу читаємо в англійськії* 
пресі трівожні вісти, що ТО], 
або другий бурський політик 
голосить сспаратистичні стрем- 
інця, які очивидно не на руку 
ругій частині населення- — 
себто Англійцям. 
не може побачити личка жінки магараджі. Кімнат гостинниці, 
де мешкають всі 5 жінок, сте- СТРАШНА КАТАСТРОФА 

В гІШЕЧЧИНТу 

В пррурській копальні біля 
міста Дортфельд наступила 
однім шибі страшна експльозія, 
яка потягнула за собою бога- 
то жертв в людях і спричинила 
завалення кількох инших ши- 
бів. Доси видобуто з під румо ; 
вищ 47 забитих і 25 важко ра- 
нених. Загалом ' видобуто' досі 
250 людий на загальне число 
6І7 засипаних в кОгйльня. Весь 
запас вибухових матеріалів рі- 
вної і вибух. Причиною екс- 
лльозГЇ є, як кажуть, самозапа' 
лення вибухових матеріалів.. 
невої 

столонаслідник 

подорожн є скрі- 
пити дружну звязь домінії з| 
Великою Британією і ослабити 
відосередні стремління Бурів. 

Тимчасом так одним як і дру- 
гим загрожує чорна небезпе- 
ка. Заки Бури й Англійці вирі- 
шат^свій спір, то чорні до то- 
го залиють край, що перейдуть 
до денного порядку над обома 
білими противниками і перей- 
муть владу в краю. Дехто по- 
чинає на се звертати увагу і 
виказує, що зі сторони чорних 
грозить там білій расі смер- 
тельна небезпека. Вже нині і 
Полудневій Африці є чорних 
5,409,092 а білих всего 1,519,- 
лені і цікаве око Англійця ніяк 488 Коли узгляД[ШМ0 „ ЛО довн- Се. весни виїхав до Полуд-] й інтвріищкжал в Москв , постан 

гво, Африки англійський прс 5 кампанію в Франції. Малиби доі 

голонасл,дннк князь Вал.,, а противнилкІВ комун ^. 
їлию його подорожн є скрі- тість чорних і білих, то треба надіятися, що до року 1971 на- 
селеннє Полудневої Африки 
режуть три великанські євнухи, б виносити 24,000.000 чор- 
тому ніяким робом не може по- них а з і650 .0О0 білих. До того 
сторонній чоловік заглянути ; поступають культурно 
помешкання індусок. - і майжс 3 ПСВНОСТІО за кілька 
Пробували це зробити фотоґ- . десяток літ власть „ дсржаві . 
рафи, але скоро переконалися, пинИться в руках місцевого 
що шкода їхньої роботи: евну-' ч |іасслеиня . 
хи прогнали їх від кімнат проч. І 

Крім жінок привіз з собою ПОВІНЬ ФАЛШИВИХ ДО- 
магараджа також індуську ка- ЛЯРІВ. 
пелю і кілька індуських танеч- 

ниць, які розвеселяють його в 3 Москви надійшли відомос- 
хвилях нудьги. Іти, що на всім просторі Радян- 

Гроший мусів магараджа ського Союзу зароїлося віі 
привезти не одну жменю, бо за-|фалшивих долярів і то перева- 
думуе перебути в Лондоні ці-'жно канадійських. Показалося, 
лого пів року. Що велика часть тих фальсифі- 

катів перейшла через совітсь-' 
ськнй державний банк і діста- 
лася до рук заграничних куп- 
ців. Тепер напливають із заг- 
В тій частині Туркестану, що раниці масові звороти фальши- 
належить ; до Перзії, вибухло вих долярів до держ. банку, а 
большевнцьк/ повстання. Пер-'самс від тих купців, яким банк 
ські Туркмени домагаються та- ( ті доляри виплатив. Є чутка, 
кої автономії, яку мають совіт- що доляри фальшовано для 
ські Туркмени. В столиці Пер- Совітів в Перзії. 
зії Тегерані побоюються, ' ще СОВІТИ БОЛЬШЕВІЗУЮТЬ 
ПЕР31Ю. повстання пошириться в цілій 
Перзії. Тегеранський уряд є пе- 
реконаний, що до повстання 
причинилися совіти. 

СОВІТСЬКИЙ ВОЖД-ПРО Б**.' ЛИСТОВА „ТАЙНА 1 * 
В ПОЛЬЩІ. 

Варшавський часопис „Ро- 
ботнік" з дня 9. травня прино- 
сить статтю п. з. „Чорний кабі- 
нет',' } в цій статі розкривав, що 
поліція 
на лис- 

Вожд західної совітської ар-|ти, які приходили до послів до 
мй генерал Тухачевськяй ви- будинку сойму. 
голосив відчит, в якім висказав! " „Роботніїі" пише, що **ггну- 
погляд на будучу війну з Поль-^ав т. зв. „чорний кабінет", в я- 
щею і ролто в ній совітської бі- кім поліція таємно перечитува- 
лоруської армії. ТухачевЬькйй 'ла всю кореспонденцію послів 
сказав, Що сьогодня білоруська і сенаторів, 
армія є якнайкраще озброєна, І В ц?й справі ведеться слід- 
а білоруський воєнний терен є ство. # 
так приготовлений, що н"а ви- 
падок війни „Польща знайде на ЯПОНІЯ УЗБРОЮ€ СОВгТЙ. 
Білоруси свій «останяій'трібГ: ' { Данські гаїетй доносять, що 
Совіти поробили в Японії вели- 

пхШ. . р'бку. має '•Японія' дбета'рчити 

. Урядові німецькі комунікатн Совгтам: 35 підводнн^' чбвйів, 
доносять, що в Німеччині нез- 100 гидроплянів і 1^' гармат, з 
вичаййо гарно ■ зродила Аі ози*- котрих час^гь б; ПАРИЖ, 27. червня. — Францусвкий парламент ухвалив 
нині по надсподівано короткій дискусії предложений фтнансо- 
вим міністром грошевий закон. Ухвала став законом завтра. 

Противники законе критикували його за тс, шо, місто ггід- 
помогати курсбви гроша, ще більше його курс ослаблює. 
Проти закона заявилося всего 1 1 послів. * 

. БОЛЬШЕВИЦЬКИИ УРЯД ХВАЛИТЬСЯ НАЙДЕННЄМ 
СКАРБУ. 

МОСКВА, 27. червня. — Уряд відкрив у колишній палаті 
князя Юсупова, члена царської родини, великі скарби, айіг^ 
ровані в скрнтці в стіні. Вартість золотих річпй ар інії лч ио і 
роботи подають на 3 міліони долярів. 1 

ЧУТКИ ПРО КОМУНІСТИЧНІ НАМІРИ ТЕРОРУ В ФРАНЦЯ. 

ПАРИЖ, 27. червня. — В Парижі кружляють чутки, що 
постановив повести терорис- 
доконати ряд замахів на 

НОРВЕГІЯ БУДЕ ВИТАТИ АМУНДСЕНА 4. ЛИПНЯ. 

ОСЛЬО, Норвегія, 27. червня. — Норвегія постановила 
урядити врочисте принятте для славного подорожного 
гуна Амундсена, як він буде вертати до рідного краю 4. липня. 
Витати його має норвезький король та провідники всіх нор* 
везьких партій. 

КОРАБЛІ ПОТОНУЛИ ПГДЧАС КОРАБЕЛЬНИХ ПЕРЕГОНІВ. 

РИГА, 27. червня. — Підчас перегонів кораблів ударила на 
кораблі сильна буря. Пятнайцять з них не веліло на час схо- 
ватися до порту й загинуло на морю. Число жертв у людях ще 
не відоме. ■ ■ ' 

АНГЛІЯ ПЕРЕД ВЕЛИКОЮ ПРОМИСЛОВОЮ КРІЗОЮ. 
ЛОНДОН, 27. червня. Ремзі Мекдоналд, прШдняІс ро- 
бітничої партії, предложйв у парламенті внесок на удїлення 
догани урядови за його недбальство в полагодженню тяжкого 
промислового положення краю. Після сього внеску, Англія 
стоїть перед страшною промисловою крізою. Найтяжче безро- 
біття панує в промислі вуглевім та зеліз^ицтві. 

Мекдоналд стоїть на становити, що тяжке положенне 
краю не треба закривати, як се робить уряд, але розкривати й 
дебатувати явно. \ 

НІМЦІ ГОДЯТЬСЯ НА ВІДПОВІДЬ НА ГАРАНТІЙНУ НОТУ. 

БЕРЛІН, 27. червня. — Німецький федеральний кабінет 
міністрів відбув нині з преміерами сфедерованих держав нар*і 
ди в справі відповіли на аліянтську ноту щодо гарантійного 
пакту. По цілоденній нараді встановленно текст"такот відпо- 
віли. \ МЕЖИНАРОДНИИ УНІВЕРСИТЕТ. 
ВІДЕНЬ, 28. червня. — Стараннем віденського державного 
університету буде сього літа заведений тут мєжииародний уні- 
верситет, на котрому будуть викладати професори мало не в 
усіх мовах світа. Сей літний курс буде треватн два мтеяиі. На 
нього запрошено представників просто з кождого унівїрсите-. 
ту в світі. ' * 

БОЛГАРІЯ ВСТУПАЄ ЮГОСЛАВІЇ. 
СОФІЯ, 28. червня. — На дояагаяне сербського 5 
гарський уряд випустив на волю 5 осіб, т " 
у заговорі кинути бомбу в софійській катедрі. 

/ДІЛЯТЬСЯ ЧУЖИМ ДОБРОМ. 
БІЛГОРОД>Сербія, 28. червня. — ВеликТ нафтові- під я р и* 
емства світа поділили межи себе нафтові терени Альбвятї. ЛШ* 
більше дістали англійські та Італійські нафтярі, відтак яиерн- 
канські й франпуські. 

НЕ ХОЧУТЬ ВИЗНАВАТИ БОЛЬШЕВИЦЬКОГО УРЯДУ. 
БУЕНОС АЙРЕС, Аргентина, 28. червня. — Спеціяльни* 
комітет палати послів, вибраний для розглянений пні 
большевицького уряду РосЙ, прийшов до лерекої 
ке визяанне в теперішну пору є передвчасним. 

ВІДКРИЛИ ПЕРЕДІСТОРИЧНЕ* МГСТО В МЕКСИКУ; 

МЕКСИКО, 28. червня. — Недалеко від міста Оркжби, в 
стейті Вера Крус, відкрито величезне переДн^оричне місто. 
Займає воно кілька миль простору, має кілька п Ір ш Ід ,чіЬ»г 
оемні комнати, широкі мури, площі, тощо. З усего вя'днр, що ' 
исівкалн там лФдя через богато соток лтт. 

МОНАРХІСТИЧНА ПРОПАГАНДА В ФРАНЦЯ НЕ ЯДЕ. " 
ПАРИЖ, 28. червня. — В доповняючих виборах до сенату 
в департаменті Мен-е-Люар ставали проти себе републиканець 
Мансо та монархіст Леон Доде, син відомого франкського 
письменника та провідник партії роялістів (в^о стоїть за при- 
вериеннем королівського роду) в Франції. При тіснійшнх ви- 
борах сенатором, вийшов републиканець. Роялісти вважають 
^ тяжким ударом для себе, бо «ієвев « виборі Дож-втритнв 
*кце в сенаті, а роялісти провідиика; 

І МОЄ*ША-ДУМАЄ ВИСИЛАТИ ВИПРАвУ НА БІГУН, 
п ИгАі 28. черви* — Вож 
» щввдш 

РОМОВО 1893 М §3 Ски* 5ігее(, /ег'еу СіГу. N. X " 
Ощашй *у ІЬ$ Цкгвіпіів НШопаІ АцосиЦои, Ішс СРОЕСШ. ДТОРОК. ЗО-и- '-І ГОЛОСИ СТАРОКРАЕВОІ ПРЕСИ І $«соп(1 Ош Май МаКег •( Ом Ро*1 ОЯсв оі и»*у СИ>, Я. і. 

ов Мис* ЗО, 1911, опівт ІЬ* Ас» о! Мжіік в, ів79. • 
м (ог шіІНак >| вресШ піе ої рсмЬдо ргот»<и4 іот іа 5сс11м «109 
• Сі *М Асі о* ОсіоЬег 3, 1917, «ШЬогИеД Лціу 31, 191». І ГПОИ В АТЕЗі 

а сорт. 

І ■011к < К^\ 1>.і? * « . 7 5 

Ьем[ш0вШ»- ...... » Х00 

Рогеїю )ДО Дегїеу С»і Каїея 

\Гкожду аміну адреси платиться 10 ПЕРЕДПЛАТА! .#10.00 
,Г 2.75 На рік 

На пів року 

На три місяці 

В Джераи Ситі і 
На рік 
На пів . 
На три а І ш 

$275 -^За оголошення редакція не відповідав. І Канада належить гроші 1 і т, 9В. РогсЦо .Мошу Огйаг. Щ Теаафон „СвоДоди": 498 МопЦошегу. Тсл. У. Н. Союаа: 1838 МопЦотегу. Адреса; "5УСЖОРА", 83 ОКАИР ЗТКЕЕТ, ЛК5ИУ СПТ, И. X *С ЗАХІДНО-ЕВРОПЕЙСЬКА ДЕМОКРАТІЯ, 
$7 А УКРАЇНСЬКА СПРАВА 

Як Польща, так і инші" держави, що вийшли перемож- 
цями зі світової війни, стремлять за всяку ціну удержати в 
Европі зтАтиз оію. Звідси безконечні конференції в справі 
розброення і заключення заінтересованими державами тако- 
ґаранційного пакту, що забезпечував би на довший час по- 
вставші в Европі взаємовідносини. Зусилля держав-побідииць, 
скеровані в цьому напрямку, покищо не дали позитивних на- 
слідків; навпаки, -привели до переконання керманичів еврог 
лейської політика в необхідности поправлення границь полі- 
і мапи Європи. Ця" Цілком зрозуміла і прнродня еволюція політичної дум- 
-ки проходить гід натиском опозиції всіх держав, яка добачуе 
замирення Европи лише в справедливому розвязанню' націо- 
нального питання в деяких державах. А позаяк і в Польщі це 
питання стоїть на порядку денному, то цілком є зрозумілим, 
чому спражня демократія і політичні круги західної Европи 
гак живо зацікавлені перебігом справи суду над нашими по- 
лами. Уже два тижні як суд в Рівному скінчився, а ця справа 
не тільки не сходить з порядку денного, а навпаки, щораз на- 
бирає усе більшого розголосу й .зацікавлення. Навіть поль- 
ська преса, яка' мовчала підчас процесу, тепер цікавиться цею 
справою ширше й пГсля глибшого її аналізу приходить до пе- 
реконання, що справа українська, як і других меншостий на- 
тодніх у Польщі, не е справою внутрішною 1 що розвязання 
іаціонального питання не залежить виключно від польського 
гряду. .Так ця справа потрактована у Версальському трактаті 
й так "її розуміють і реальні політики Заходу. Бо й як же-ж 
інакше можна було Пояснити внесення інтерпеляції до ан- 
глійського парляменту в справі положення українського наро- 
г в- Польщі послом Кенворті, що крім цього ще в свойому 
„леті внража* засудженим послам співчуття. А чи не о цім 
же свідчить кондоленційний лист сьогодняшнього франк- 
ського преміера Пенлеве, того самого, що в минулому році 
підписав протест гроти білого терору в Польщі. Ось який 
'олоеннй резонанс викликала ця справа в західній Европі, не 
дивлячись на те, що розбиралася при закритих дверях. Для 
західно-європейського обивателя уже самий факт суду над 
українськими послами був незаперечним доказом ненормаль- 
ного, положення української нації в Польщі. 

Правда, ніхто покищо не заповідає втручений в цю спра- 
. Та однак англійський міністер Чемберлин у відповіли на 
гєрпеляцію посла Кенворті в справі положення української 
нації в Польщі в делікатній формі підкреслив, що Польща не 
виповнила прннятих на себе зобовязань відносно Українців. 

Таке твердження з парляментарної трибуни є дуже симп- 
томатичним. А тому рівенськнй процес, що викликав його, 
буде мати значіння зворотного пункту в поглядах Англії на 
ціональну політику Польщі. 
А для нас цей процес буде мати те значіння, що хоч наша 
парламентарна репрезентація досі не дала нам видимих ре- 
альних здобутків, то однак зуміла зацікавити нашою справою 
1 Захід, а польське правительство і польську суспільну опінію 
щораз то приводить до переконання, що негованням україн- 
ської справи ніяк не вдасться усунути її з порядку денного, 
ібо вирішити її, оминаючи нас 

Рішакніимпннннком у цій справі повинен бути сам укра- 
їнський народ. 

Здвиг з мертвого, пункту державної польської політики 
І відносно нас е тим великим політичним капіталом, що його 
винесли з судової салі рівенського окружного суду наші ви- 
бранці для свойого народу. Правда, дорого коштує цей здо- 
!г буток, бо аж чотири роки вязниці для трох наших послів: М. 
Чучмая, П. Васильчука і С. Козицького. Але святі ідеали люд- 
ства: вільність, рівність і братерство так цінні, що людство 
Для здобуття їх не жаліє й самого життя, бо без них життя 
І е життя, а лйше животіння! 

Хай переконання в цьому, переконання, що з ними і за 
ними не тільки вся українська нація, але і вся справжня де- 
мократія усього світу, зміцнить їх волю і надалі в боротьбі 
а Ч національно відродження свойого народу. 

[,.<•«:••• нп г і. . („Наше ЖнтлГ). ха боротьба з українською ко- 
операцією, шнрення „польсь- 
кої культури на кресах", а в о- 
станньому часі угода при помо- 
чі 10 загарбаних мандатів. А та 
угода маела меті обєднатися з 
польською реакцією за рішену 
ня характеру польської держа- 
ви в користь її польської еди- 
нонаціональности та — так ска (Тут сконфісковано' короткий 
кінцевий уступ). Михайло Старицький. 

І ДО МОЛОДІ. ПОЛЬСЬКО-СІОНІСТИЧНЕ/ : порт; а ми хочемо трактувати 
БРАТАННЄ. - справу яко чисто внутрішніо ' 

Львівське Діло пише під на- вважаємо, ш<> ніхто чужий , 
головком ПЕРЕВІРКА ВІДНО- . иа ! пр л *»* »" Шатися *° тог ° ■ 
ІІІЕННЯ ... ^ | Як бачимо, то покликаний на 

п ' | посередника п:! Вольф приму- 

Польсьісо-жидівський кон- шений проковтнути самі імпер- затиб — поділився сферам^ 
флікт на (підкладі монопольних ТИ ненції, посередньо й бсзПо-' впливів на „кресах ! п^.прапо- 
концесій, як ми передбачували, середньо , йому говорять самі ро* польонізації. , $і 
вже приймає тільки характе'р грубости, а він все таки мужно Жиди е льояльні. Це їм 
неприємного інциденту. Прав- видержує на позиції... згідно з'вільно. 
да, головний угодовий арлекін, умовою. І • кт.л. 
пос. Райх ч поруч инших не- ;, Змагаючи сев/Гймилевимн кр'б- 
шкідливих демонстрацій, зга- каМ и до згоди, себто до офіці- 
лосив теж уступлення зі стано- яльного і відплатного, а не ви- 
вища голови жидівського клю- кдючно самочинного і плято- 
бу, та й цей жест не має глиб- Річного, сповнювання польоні- 
щого згіачіння. Головна Рада за ційної місії на „кресах", га- 

Сіоністичної Організації й жи- ЛИ цькі „реальні" політики, ці 1 ї 

дівський сеймовий клюб, як бу- новітні Датани й Авіронн, об- Па вас, завзятці-юнаки, 
ло др передбачення, не приня- кидали камінням найхарактер- ЇЦо возлюбили Україну, 
ли резиґнації пос. Райха. Бажа- нійшого, найліберальнійшого Кладу найкращії гадки — І 
ючи полякати польську реак- сіоністичного провідника пос. Мою сиодіванку єдину, 
цію, що може втратити такого і за ака Грінбавма, людину вс- 

надійного угодовоцо сподвиж- ликих чеС нот' і великого ума. ° вас " олода ще г Р ае . к Р ов ' 
ника, він ще надумується, чи Премієр Вл. Ґрабскі заявив у ° д У мках У ва, г нсмає °РУ Д У> 
відкликати — чи обстоювати своїм часі, що про угоду так ' в се Р ЦІ ЖЄВ Р 1Є лю0ов 
резиґнацію. Та це звичайні довго не може бути мови, як -До обездоленого люду. . . 
„страхи на Ляхи". Не підлягає д овго в жидівському клюбі Ховайте-ж ви її собі. / 
сумніву, що пос. Райх верне на проявляється вплив пос. Ґрін-ІНе розмантачуючи «суе: . 
своє попереднє становище, а в бавма. Отже Датани й Авірони, Нехай ваш дух вона гартує 
найгіршому випадку посадить ліквідуючи той вплив просто- 1 в житті у чесній боротьбі! 
йт ньому свого альтер-еґо. лінійного політика, навіть не' : . 

Галицькі сіоністичні посли дали йому спромоги уступити, « ["Й^швв^іїнни 
справді виявили всі прикмети з честю. Казали йом Г в імя * Л ^ Р Г ^ И ^^^' 
„реальних» політиків. Вони ду- „партійної дисціпліни" задйр-,^ ^ ож » а ^ 
же скоро перейшли до денного жати мандат і... виїхати на я-, Поки ще стогне менший б Р ат - 
порядку над своїм обуренням кийсь час до Палестини. Тим Поки живий, мерщій 4 несіть 
і замаюють собі угодовий способом бажають вони з пос. 'Сліпому світиво просвіти, 
шлях зеленими галузками з Грінбавма зробити опуда, ко-^ І в серце, смертію сповите, 
польської преси, яка теж „о- либ уряд проволікав з "перего--)Киву надію закропіть! 
буоюється". що галицьких „ое- ворами, або — колиб заклю-К . ... 
алТстів» стрінула в сой* т£а чивши угоду _ її не ДвДерасу-!^^^^,^ 
неприємна несподіванка. Зна- вав. Значить, з пос. Грінбавма " азв, те голосно своєю, 
чить, похмілля від удару минає проти його волі зроблено на "Тмну ніГ 

і все вертає на попереднє місце, всякий випадок резерву. можну, темну ніч 

Польсько-жидівські перего- 3 метою за всяку ціну пере- 
вори ведуться від довшого ча- вести угоду, жидівські „реаль- 
су. Менше більше пів року під- ні" політики #г лише покорис- 
мальовані на сїоністичний ко- тувалися всякими штучками, а- 
лір сучасні Лєвенштайни сно- ле й запродукували кілька ко- 
вигали по заулках, торгуючись медій з п. Вольфом, з пас. Ґрін- 
ї підхліблюючись польській ре- бавмом, а в останньому часі 
акції та використовуючи до зробив пос. Райх комедію з са- 
цього свою представницьку чи-:мим собою, 
сельність в соймі, свої — не- 1 Всі ці заходи, штучки, під- 
свої мандати. Аж в половині ступи й комедії вказують, що 
мин. місяця варшавська жидів- |Ніщо не спинить „малопольсь- 
ська преса відкрила заслону зких реалістів" перед доведен- 
політичних ^одів угодової ням угоди до кінця. Инша річ, 
більшОсти жидівського клюбу. і чи вона буде здійснена, себ-то 
Тоді довідалися ми, що пос чи польський уряд, як еманація 
Райх на основі ухвали Голов- польського антисемізму, орґа- 
ної Ради Сіоністичної Органі- нічно буде здатний додержати 
зації відбув конференцію з мін. 'умови. Про Жидів ми не сумні- 
закорд. справ Скшиньским, ваємося. 
представляючи такі жидівські 

домагання: !ської угоди примушує нас пе-І міста 5 секретаря а цілий ру- 

1) Припинення політики еко- ревірнти наше відношення до мунський 4 пограничний відділ 
номічної екстермінації у відно- Жидів й їхньої політики. Укра- 1 знищено. З Татар Бунара кому- 
шенні до жидівського пасе- їнський народ ніколи не прояв- ні с™ направились в околичні Хай всяк жене, а ви любіть 
Свою знесилену родину! 
И за неї сили до загину 
І навіть душу положіть! 

■ 

ЕПІЛЬОҐ БОЛЬШЕВИЦЬКО- 
ГО ПОВСТАННЯ В БЕСА- 
РАБІЇ. 

В перших днях червня почав- 
ся в Букарсшт.і великий полі- 
тичний .процес проти комуніс- 
тів, що намагалися зробити пе- 
реворот у тзв. Татар бунарсь- 
кому районі. Деякі з обвинува- 
чених мали пробратися на ру- 
мунський беріг Дністра з Укра- 
їни і при підмозі місцевих ко- 
муністів мали підняти повстан- 
ня проти румунської влади. У 
І якраз факт польсько-жидів- місті Татар Бунар вбито голову #. їв. СОЮЗ ,~ НАЙЛІПШИЙ. ОПІКУН В 
вЕЩЛСТЮ. ЧИ ВИ Є ЧЛЕНОМ ЙОГО. 
ВСТУПАЙТЕ ГРОМАДНО САМІ І ЗАПИ- 
СУЙТЕ СВОЇ ДІТИ ДО У. гі. СОЮЗА! 
КОГО ДНЕСЬ НАМОВИТЕ ОБЕЗПЕЧИТИ- 
СЯ В У. Н. СОЮЗІ, ТОЙ ВАМ ЗХ ЦЕ 
\ ВДЯЧНИЙ БУДЕ ВСЕҐДА. 
СМЕРТЬ І НЕЩАСТв НЕ ТРАТЯТЬ НА- 
ГОДИ. «Е ТРАТЬТЕ І ВИ. ОБЕЗПЕЧГГЬСЯ 
В У. Н. СОЮЗІ СЕИНАС 1 лен "я; |лягв різких антисемітських на- 

2) Фактична повна рівнопра- строїв, головно ніколи не було 
вність жидівського населення проявів антисемізму серед га- 
у'всіх ділянках політичного, лицьких Українців. Навпаки, 
суспільного і культурного жит- Українці все спочували націо- 

г — т а нальній і політичній еманципа- 

3) заспокоєння культурних Ції жидівського народу, не го- 
потреб жидівськрго населення, ворячи вже про те,' що станови- 

На посередника в польсько- ли й досі становлять єдину ос- 
жидівських переговорах запро- нову економічного Гстнування 
шено відомого Л. Вольфа. Та жидівських мас. Українці не ли- 
запрошуючи його, вимогаючи ше спочували жидівській еман- 

піддержки жидівської угодової ципації, але й ділом проявили 01-80 в звязи з нападом „ 
позиції з боку англійського свої симпатії до Жидів. В р. броєних людей на поїзд, що ї- 
жидівства супроти уряду і 1 1907 українсьні виборці вибра-| хав із Варшави до Ліди. Ареш- 
польських партій, пос. Райх під ли двох сіоністичних послів ;тували біля стації Свислоч 
натиском нечисленної опозиції (Малер і Габель), не витягали трицять чоловік. Запевняють, 
і не без порозуміння зі самим "«яких консеквенцій з жидівсь- ,цо то бувші офіцири армії ген. 
Л. Вольфом відіграв комедію, кого доношицтва в часі світо- (Балаховіча й Петлюри.^они й 
Мовляв, польсько - жидівські вої війни, не попрікали Жидів мали признатися до нападу. їх села, де проголосили радянсь- 
ку республику. Цілий той ра- 
йон находився в руках боль- 
шевиків на протязі кількох 
днів. Щойно при допомозі зна- 
чних військових сил вдалося ту 
республику зліквідувати. Тепер 
саме відбувається епільоґ тої 
цілої історії. " - 

ПІСЛЯ НАПАДУ НА ПОЇЗД. 

Польські власти ведуть слід- переговори є внутрішньою | 3 а зломання навіть проголоше- 
справою, до яких ніхто не мае . ної „невтральности", признаю- 
права вмішуватися. ; „Кінець-, чи їх складне положення. Жиди 
кінців — голосить пос. Райх — (взяли участь у> виборах 1922, 
ми не є дітьми. Таж мусить дій-, загарбали 10 українських ман- 
ти до порозуміння між урядом латів. І з нову з того не витя- 
і польським населенням. Тут не "гано консеквенцій^ в пересвід- 
Йде про порозуміння з п. Воль-|ченні, що жидівські посли за- 
фом". А пос. Райхові секундуе ступатимуть інтереси всього 

краківський рабін пос. Тон. Він східно-галицького населений, івитворц, иа „ ь СВ01И „ , 
ппосто. дорікає п. Вольфові: Тимчасом жидівська політи- иигаретки, котрі мають іоо% 
іс тому не- ка покотилася иншнии і.. яо ,«.. І . на ? л,ПІШ) ^ > т УР е « ьк 9 Г0 тютюну відставили до Волковиск, 
стануть перед наглим су ^м 
Панна. Гелена О; Кирчів, наймолодша дбнька знаного на- 
шого громадянина Константина Кирчів в Джерзи Ситі, Н. Дж.,- ' 
покінчила 26'. червня б. 'р. в Нюарку учительську шк-<- • 
жала дипльому учительки публичних шкіл в стеГ 
зи. . 

Панна Кирчів, по скінченню публичної школи, вступила до 1 
Дікінсон Гай-скул, одної з найбільших висших шкіл в стейті, 
а звідси пішла до Нюарк Стейт Нормал Скул. Будучи в Нор- 
мал Скул" тішилася широкими знакомостями серед своїх то- 
варишок за її проворність та музикальну здібність. Брала у- 
часть в музичних концертах, що дало її змогу познакомитн 
американську публику з українською піснею і музикою, якою 
американська публика одушевлялася і подивляла ЇЇ. 

В посліднім році студії, панна Кирчів відзначилася в де- 
партаменті англійської мови написавши як п професор 4 заявив: 

„А МА5ТЕКР1ЕСЄ Е55АУ". 

Послідних три місяці відбула практичну школу учительки 
в публичній школі ч. 31. в Джерзи Ситі. Тут стрінулася з укра- 
їнськими дітьми, яких прийшлося п вчити." Вона являєся пер- 
шою Українкою в нашім місті у сій професії. Панна Кирчів 
покищо ще не здецидувалася, де і яку посаду обійме, помцмо 
сего, що має пропозиції обняти її в сусідстві свого міста. ' ОФІЦИРИ В ПОШТІ щ\ Грецька революція, що скинула в четвер старий грецький 
уряд та винесла кількох генералів на верх урядової филі, ки- 
дається в очи передовсім тим, що її доконали офіцири й ге- 
нерали. 

Переглядаючи події сеї революції, читач надаремне буде 
шукати за якимись великими засадничими ріжницями межи 
політикою старого й нового уряду. РіжниШ, які провідники 
революції подали, се такі дрібниці, що для них ніхто не станс 
гороху псувати. З дивом він мусить просто признати, що офі- 
цирам-та генералам не ходило о нічого другого, як лишень 
о захопленню влади, о правленне народом. 

Та офіцири, .енерали, й армія взагалі, не на те, щоби пра- 
вити народом. Вони на те, щоби боронити краю перед вну- 
трішними£Г зовнішнимн ворогами, але не на те, щоби керму- 
вати політикою краю, та ще в мирні часи. Вони на те, щоби 
вспокоювати край, а не, щоби^ самим в ньому ворохобню 
піднімати. 

А прецінь грецька офіцирська революція не першина в 
світі. Бували такі революції вже нераз. І цікаво, що просто за 
кожднм разом до такої війскової революції збиралися офіци- 
ри й генерали, які не вміли воювати. Загально то вже відоме 
явище, що офіцири, які не вміють або не хочуть або бояться 
воювати, політикують. Відомо, що з всяких війскових бюр ін- 
тендантури, шпіонажі, жандармерії, і тим подібних відділів 
армії, в яких ходиться зі шаблею, якої з похви виняти не мож- 
на, виходять найзавзятійші провідники державної 1 народної 
політики. Таке й вийшло в Греції: грецька армія, яка не вміла 
боронити рідного краю перед Турками, проголошує тепер, 
що вона потрафить оборонити Грецію перед внутрішними во- 
рогами й зовнішнимн ворогами. Горе народови, в якому, про- 
від ведуть росполітиковані офіцири. ЧИ ВИ ЗНАЄТЕ, ЩО 

Еквіорт головних споживчих проі- 
дуктів зі Злучених Держав протягом 

і 92 «ім , , К «ої$ азаВ збЬ,ьше "У «артіль 
о $151,166.913 понал минувшин рік. 
коли число досягло 1,040,552.984 в по- 
рівнанню з $889,396.071 за рік 1923, 
після ^Споживчого Відділу Торговель- >юред дають своїй кліентелі 

.. ь 100% якостн 

тютюігу росту- 

ппиемний, що. переговори з'ми. „Святий егоїзм", """виі^ч. , »«« » те 5ЇЇр^ н В^ а ^гйі 
Жидами е „артикулом на екс- ність .жидівських інтересів, ти- ци^ар«теи >ЛИТеа, 3 *' 1 " 0,0 ^^^^ КОНВЕНЦІЙНА КАМПАНІЯ 
НОВИХ ЧЛЕНІВ ЗГІДНО З УХВАЛОЮ 16-ої КОНВЕНЦП У. Н. СОЮЗА 
ПРИЙМАЄТЬСЯ НОВИХ ЧЛЕНІВ БЕЗ ВСТУПНОЇ ОПЛАТИ 
В КВІТНИ, МАЮ І ЧЕРВНИ 1925 Р. 
ВСТУПАЙТЕ 1 ДРУГИХ ЄДНАЙТЕ ДО У. Н. СОЮЗА. аїнсьні к/нижн 
^просі і. 1^. ГАЗЕТИ БО | КАМПАНІЯ ЄДНАННЯ НОВИХ ЧЛЕНІВ 

ЗПДН0 З УХВАЛОЮ 1о-ої К0НВЕНЦІЇХН СОЮЗА 

.ПРИЙМАЄТЬСЯ НОВИХ ЧЛЕНЩ БЕЗ ВСТУПНОЇ ОПЛАТИ 
тань охоплювала переваж^ о- \ II. Українські високі школи 

кремі справи спеціального^ 4(М . в Чехословаччині. 

рактеру, тому, не могла вона І . ч ... 

, ^ . 4) Українські високі школи в 

відповісти вимогам широкого' 

розуміння засадничих пряму 

вань організації в культурно- відпювісти вимогам широкого .. У " 

. „ _ Чехословаччині забезпечені по- 
трібними вимогами матеріяль-' ДІТИ СУТЬ ХОРІ 

коли не хотять бавитись і Всі три високі наукові установи] 
в ЧСР. успішно продовжували 1 
в останньому році свою науко- ' 
І ву діяльність та внесли в укра-І 
їн'ську культуру Нові цінности. ; 
Українське громадянство на і 1 1 
міграції, зокрема професура _й 
студентство мусять і надлльше 
проявити збільшення інтересів 
з зусиль/ щоби належно вдер- 
жати науковий авторітет і мо- 
ральний престіж тих установ, 
нк в себе в нутрі так і назовні. 

НІ. Фахові громади в ЧСР. 

5) Фахові громади наслідком 
неоиравданих причин не стара- уваги і духової енергії до ркре 
мих індівідуальних моментів. -ка| 
практичної їх реалізації не да,-. 
ло в достаточцін мірі позитив 
них .здобутків і з догляду- за- 
гальної. Крітері^ Духових зма- 
таць українського студентства. 
Розглядаючи стан^сучасної дій- 
сности ; українського народу в 
умовннах політичного .пешево- 
лення, Зїзд стверджує невеликі 
кваліфікації активізму сучасної 
української інтелігенції, зокре- 
ма українського студентства в 

Процесі СУСПІЛЬНОГО буДІВННЦ: 

тва. Появу того негативного я- 
вища признає безпосередно не- 
завненмою від створеної в силу 

окупаційних обставин снстемніФ ахои °ї "раці До загально-сту- 
політично-суспільного життя, дснтськбго життя і не виказу- 
що підриває моральні основи і ють зацікавлення в цім напря- те, запобігти поважним сла- 
4 бостям одною аождою 
От. С*1«К»еІ1> 5упір ються навязатн своєї вузько- УХВАЛИ ТРЕТОГО ЗТЗДУ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
СОЮЗУ УКРАЇНСЬКОГО СТУДЕНТСТВА 5) Зїзд покликує до життя кооперативних у кождім осід- 
ку студентства. 
Третий Звичайний Зїзд до суспільні якости інтелігенції т 
щораз більше, прориває тісни 
звязок з народним організмом 
і -поменшує. її продуктивність і 
боротьбу за . загально раціо 
пальні інтереси. Трго рода об- 
ставинам мусить, бути проти- 
ставлена організована., форма 
протиакції , з такими конкрет- 
ними цілими: 

Скріплення критичного від- 
ношення до сучасних явищ ручає Управі ЦЕСУС-а вжити 'складного процесу національ^ 
всіх можливих засобів до стяг- і 1101 1 соціяльної форми жїитя 
нення залеглостий, як органі- та винайдення відповідних 
• зацій так і поодиноких членів. ' формул суспільної праці. 
Л. В організаційних справах: !^1;,І^„. Й „ "?° > Ж^,-? С ( в Р^зі ухилення зі'сторонц ор- Звертаючи свою увагу в на- 

ґанізацій чи окремих їх членів ,р 1я .мі тих двох завдань ЦЕСУС 
Зїзд доручає Управі ЦЕСУС-а мусить усвідомити собі, що так 1) Залишити оподатковання 
ішніззія долом г>говців в Ч, С, Р, 
■ илсоті 7 Кч. місячно. , 

2) Частинно забезпечене сту- 
Ідентство до 300 Кч. платить о- .самостійний відділ Управи ЦЕ 

1) Третин Звичайний Зїзд СУС-а в порозумінню, з Реві- 
ШХУС-а з жалем стверджує зинною Комісією може зміни- 
вслнке число, хвилево незорга-,ти місце осідку Відділу. В склад 

х студентів, головно в Ьюра входять дав. члени, голо- 
Ч. С. Р.. та беручи на увагу все-'ва і секретар, 
сторонік' внкористаннє часу, ' * 

перебування українського сту-{ Б. В справах економічних: 
деіггства па еміграції, закликає,] 

Щобі! Сїул 1.4 ІТСТДО /ИСТуПЯЛП В' 

чд,еин (іргаиізацін для спільної 
праці на користь 
.крії'іііґі.і.иі о народу. Визнаю- 1 
ін крійчйу необхідність пере-, 

студенти . організа- . податковий™ «КчАїїсячио. 
ии Українського студентства, І 3) Третий Звичайний Зїзд до- 
іЬл осуджує перебування у-| ручає організаціям стягати о- 
граінського студентства поза 1 податковання з своїх членів ад- 
.рганізованим життям як вчи- міністративним порядком та 
Юк шкідливий для загальної відводити його в цілости до 
■країиської справи. Зїзд закли- скарбниці ЦЕСУС-а. 
:ае студентські організації і все Примітка: Відносно стягання 
«удентство для активної' і жи- оподатковання студентства в 
ої організованої праці як у Празі залишається Управі ЦЕ- 
ромалах так і серед всього СУС-а і відносним орґанізаці- 
тудеіпстна, иамятаючи одну ям вільну руку, 
щільну мету національного ви-, 4) Доручається Урраві ЦЕ- 
іво.пііня та добробуту україн- СУС-а вжити всіх можливих 
:ького народу. засобів в ціли переведення о- 

2) Третнй Звичайний Зїзд податковання родин забезие- 
ЦЕСУС-а стверджує, що фахо- ченого студентства в Ч.'С. Р. 

студентські організації в 5) Висоту членських вкладок 
Празі та Берні не вичерпують усіх членів організацій ЦЕ- 
иланЕ, українського студент- СУС : а- установити на 00 СОт. в 
■' єднаного в цих органі- місяць кождого члена даної ор- 
иіия та взиває студентів цих ганізації, яка то сума впливає 
організацій вступати в члени у- вповні до скарбниці ЦЕСУС-а. 

.ких станових студент- б ) Ведення роздобуваючої та і кає загал українського студент- 
іромад та здобутки фа- р0 зпрСділкової акції на терені |ства кинути і перевести в жнт- 
іраці не окупляти зане- амсрик . переводить виключно |уя клич: „Ферії 1925. для УВШ 
Дбанням важніншнх завдань у- ці£СУС. "" 
краінського студентства як чле- ?) Третий з вима нний Зїзд 
нш поневоленої нації. ЦЕСУС-а кладе в обовязок У- 

Тнм зноситься 6. резолюція П р аві утворити „СТИ II єн дійний 
організаційних справ II. Звнч. ф оіГд ", яким би в першій мірі 
'•Ішу. користувалися талановиті сту- 

— -4 Третий Звичайний ЗЇЗД д снти ЧЛСІІИ ЦЕСУС-а. 
ЦІХУС-а, розуміючи всі в'иго- 8 ) з а ОСНО ву цього фонду 
Дн праці на рідній землі, ухва- взяти; 

іює виділити експозитуру з о- а ^ юо/ о вс іх прибутків ЦЕ- 
сідком у Львові. СУС-а, 

а) Технічне переведеніїє цьо- б) датки, призначені на ту 
го та час перенесення доручи- ц| ЛЬ| 

ти визнач йти Упхані ЦЕСУС-а ; ) В )'стЙгвенІ борги абсольвеН- 
в порозумінню з Радою Про- тіа», яку, то акцію належить за- 
форуса, -^^-Ліразірозйочати. к 

б) Експозитура, як філія, 9) Третий Звичайний Зїзд 
Ш-ХУС-а підлягає Управі ЦЕ- 
СУС-а. 

в) Зїзд доручає Управі ЦЕ- 
СУС-а подбати про негайне V- 
творення звязкової реферанту постулати після постанови II. зрозуміла мета — не обмежена 
Звнч. Зїзду ЦЕСУС-а в Поде-' ан і часом, ані якимись одно- 

брадах (економічні справи т. родними засобами може бу. Дання пропаганду та оборону мі. Тому Зїзд взиває всі фахові 
громади перейти зі стану своєї 
насивности у відношенню до 
загально студентських справ і 
вступити у вільні члени ЦЕ- 
СУС-а. Зокрема звертається до 
Союза організацій студентів- 
техні^ів направити своє минуле 
відношення до ЦЕСУС-а і Дод- 
бати про належне заступлення 
інтересів своїх членів. 

Г. В справах міжнародних 
зносин. 

І/НІ. Звнч. Зїзд стверджує: 
а) то через мале зрозуміння 
ваги чужих мов українське сту- 
дентство відмежоїзуі себе піл 
безпосереднього звязку з куль- 
турним світом, та через те не 
може поставити на висоті зав- ії уішклю'іо" Уоли побмите дитину невеселу, не- 
ма ючей охоти йаинтнаї забавками 
ої то&ірислиа. полпвіться 
язіік,"икий найдете, звичайно об- 
ложений впевняючий симптом за- 
тверджешм. ■ 1 ■ 

Сейчлс дайте лижочку От. СаІОягеІІЧ 
5угир Рер5іп. Він поділае в пару го- 
динах, а дитина буде чутися сейчас 
ліпше. Коли зауважите горя>іку,"або 
л пчиканне і дропінне дайте другу лижочку слідуючого вечера, щиим оіій 
певним усунення всякої небезнекн. *?" 
Се цілком не потрібно давати вашим дітям острнх прочитуючих илркот»- 
н'утн В0 " И можуть С1| Р НЧІ,,1ИІИ недобрий наліг, який опісля трудно усу- 

Легка рослинна яексатива «ц Ьі. „. . ,, 

"° ; І аяк ., п Г и * миа до УжикІнняГлема труіности при подаванню її. 
Практичні матерн знають 
бо він е вже на ринку н< 

аіг. И мають його все" іаті, 

знаючи, що за одну піч усунут 
твердженне, жовіачку, ііесіїнншісіь, 
Гази, болі голови, кваси, горянку, за- 
холодження І ннші недомагання, 
спричинені затвердженнем в киш- 

Дістаньте бутельку у вашого аптика- 
ря днесь. ПодЬйтс його бу^ькотрому 
з Ьашої родини, молодому чи старо- 
му. Коли він не покажеся тим, що ми 
обіцюемо, звернеся вам гроші Се е 
наша правильна гарантія. СаШмеН'і 5угир Рер$1п е і 
ка труіности при подаванню ... 
ірТіси» От. Саіа»еІІ'» Хугир Нсрхіп вже давно, КУПОН ДАРОВО ОКА^ОВОІ ! 

- вггельки. 

Суть люди, котрі бажають вперед 
попробувати товар заки його_куп- 
лягь. Так) нехай витнуть сей купон, 
пришпилять своє імя і аді>есу і 
■вищляяь те все до 

РЕР5М ЗУКЦР СОМРАНУ,, 
. МопЙсвПо, Шіпои 
а дістануть даром бутельку Ог. 
Саі(І№еІГ$ Зугир Рер5Іп, оігяачену 
почтою. Не залучайте почтовнх 
значків. Те все даром. 18) та оголосити список осіб ти здійснена на ґрунті неконсо- 
і назви організацій. Зїзд надає лідованости укр. громадського 
право Управі ЦЕСУС-а в окре- ЖИТТ я в сучасну хвилю тільки 
мих случаях узгляднювати ви-. пов і Л ьно і силою духово і мо- 
правдуючі причини в невико-' ральпо З д рових працівників, 
нуванню тих обовязків. ... • №іТіНершнм безпосері.'дннм 
10) Зїзд звертається зі за- предметом уваги ЦЕСУС-а му- 
кликом до всіх фахових това- сить стати питання укр. молоді 
б"иств, як студентських так і мі- взагалі, а середньошкільної 
шаних, піднрини.чатиуіопомо-! зокрема яка виставлена на роз- 
гову акцію ЦЕСУС-а оподатко 1 кладові впливи ріжних воро- 
жих зокільних чинників. 

Успіх .праці в цьому напрямі 
зумовлиється безпереривністю 
і систематичністю ділання. Для 
цього є необхідним використа- 
ти ті існуючі засоби в яких 
прим, нині є студ. преса. 

Переходячи до перегляду по- 
зицій боротьби за суттєві інте- 
реси нації в справі УВШ. на Зах. 
землях України Зїзд стверджує: 
1) Українські високі школи у 
Львові університет і техніка, 
іцо повстали як вислід реаль- 
них потреб української нації 
мусять бути задержані і ііа- 
дальше та поставлені на висоті наших .національних та куль- 
турних інтересів. 

в) то не менше чим студент 
ство, виказує зацікавлення : 
де-якимн виїмками старше гро 
мадянство в краю і на еміграції. ванни своїх членів на цю ціль. 
І]. 

Забезпечення Українських 
Високих Шкіл. 

11) Зїзд уважає, що голов- 
ною основою матеріяльної за- 
безпеки УВШ. у Львові є кран. 

12) Зїзд, розглядаючи мето- 
ди та систему збіркової акції 
в краю на ціли удержання 
■УВШ. у Львові вважає загаль- 
не оподатковання найбільш до- 
цільним та Взиває Кураторію 
УВШ. і студентські організації 
до нанінтензивнійшої праці в 
цьому напрямі. 

13) Маючи на увазі сучаснціі 
матеріяльний стан УВШ. і кра- 
євого студентства Зїзд закли- громадянством народів тих, 
вдав, де перебуває українсь- 
кекс студентство, шляхом утво- 
рення обєднань для навязання 
дружних відносин 

8) Для створення фонд'уїдля 
Особливо наукові круги, які до | участи ЦЕСУС-а в міжнарод- 
цього в першій мірі покликані інк студентських конференціях 
зобовязані. III. Звнч. Зїзд накладає^ обовяз- 

2) III. Звнч. Зїзд уважає, щоковий одноразовий податок на 150 
ЦЕСУС повинен вжити всіх за- исіх членів ЦЕСУС -в у висоті: | ШШ 
ходів до вдержання здобутих и Чехословаччині 10 Кч., на ин 
позицій та по можности впли-минх теренах відповідний екві своїх завдань, щоби задовб. 
няли духові стремління понево- 
леної нації. Значіння їх полягає 
зокрема в тому, що вони ма- 
ють: а) бути науково-культур- 
ним, просвітлим і внхорннм о- 
середком, б) бути центром ук- 
раїнського студентського жит- 
тя, в) зосереджувати та підго- 
товляти молоді наукові думки, 
що одиноко може протистави- В БРОНКСІВ ВРОНКСІ 
В Середу дня, 1. липня (ЛіЛу), 
в гали Української Народної 
Діточої Школи, 1130 5оиіЬегп 
Воиіеуагсі, близько 167-ої улиці, 

в БРОНКС, Н. И. 

— відбудеться — 1 

ДІЮЧИЙ ІСПИТ 

котрий розпічнеся о ГОДШҐ8-МІЙ вече- 
ром і потривав 2 години. 

Хто тільки любить почути кра- спільну лінію поведінки у ВИС' 
туиах на міжнародньОму полі. 

6) Відділ Міжп.'Зно/гнн в по- 
розумінню з місцевими грома- 
дами має утворити референту- 
ри відділу в більших осередках 
Европн, в Особі відповідних ре- 
ферентів. Ці референти м'ають 
бути заступниками Відділу 
Міжн, Зносин у всіх ділянках 
його праці на даній території. 

7) Зїзд уважає конечним! 
зближення зі студентством та ' спий діточий Хор,, ,Той певно загостить на сей перший діто- 
чий попис в Бронкс. 
Вступ для всіх ВІЛЬНИЙ. 

їхати на Бронкс: 3 Ню Иор- 

КУ СОбВСЙОМ 1-ЄХІП£ІОП Аує, 

Ь-'азІ 180 улиця, а з Вест 7. "Аує. " 
Ь8о Вгопх Рагк. і висісти на ; 
Ргеетап 51гес{ і вернутись один , 
бльок назад. ' - ву укр. студентства через ЦЕ- 
СУС в Міжнародній Студ. Кон- 
федерації та відбитися від усіх 
ворожих нападів. Заходи ці не 
мають одначе пору шати влас- 
гідности та організаційної 
єдности ЦЕСУС-а. Управі до- 
ручається взяти участь в кон- 
ференції Ради Конфедерації в 
серпні цего року в Копенгазі. 

3) Доручається .Управі ЦЕ- 
СУС-а дзяти участь в конфе- 
ренції Європейського Допомо- 
гового Фонду, що має відбути- 
ся в Женеві в серпні Ц. р. Зїзд 
закликає укр: студентство взя- 
ти якнайактивніншу участь в студентського фонду' 
14) Третнй Звичайний Зїзд 
ЦЕСУС-а вважаючи, що най- 
ціннійшим культурним здобут 
ком української суспільности 

західних землях України єі тися дсна11 іоналізаційннм впли- 
УВШ. у Львові, підтримання | вам окупантських шкід на на . 
яких найважніщим обовязком| ших землях> 
цілої української суспільности щоби увш ; щ 

як в краю так і на смцграци.І іоль яц . ІіаЙкраще вшце Г 

постійній міжнародній студент 
ській виставці в Женеві, яку у- 
ряджує Допомоговий Фонд 
підчас своєї конференції. 

4) Зїзд ЦЕСУС-а вважає нео- 
бхідним для укр. студентства 
приняти видатну участі, в міжн. 
університетській Олимпіяді 
'в Римі 1926 р. та закликає 
гуртки\ секції н товариства, і 
укові, мистецькі та спортові 
підгбТовитнся до виступу 
цій Олимпіяді; організації ЦЕ Зокрема Зїзд .звертається до 
української еміграції а.Дмериці 
з закликом підтримати ці У- 
країнвькі Високі "Школи своєю 
матеріяльною підмогою у фор- рн Управи. ЦЕСУС-а в краю, я- 
ка має перевести приготовну 
«раню для перенесення еі.сно- 
зіпури ЦЕСУС-а до Львоваї 

4) Виділи громад на місцях 
і^іють кермуватися в своїй аі- 
^ і пости рішенням Управи )ДЕ- 
Х"УС-а та їх бЬзпосередно вії- 
Іконувати (додаток до-резолю- 
чії \1 Звнч. Зїзду ЦЕСУС-а в ЦЕСУС-а, стоючи на станови- 
щі, що одним з найважнійших 
жерел забезпеки студенстства 
є самодопомогова акція, взи- 
ває організації — членів ЦЕ- 

СУС-а утворкти власні еконо-І вок » ога ^дентським 

мічні підприємства, самодопо- 1 ' ■ 
моги. Доручається Управі ЦЕ- а) перебраний протекторату 
над видавничою діяльністю У. 
В. Ш., 

б) - придбання приладдя для! 
УВШ., 

в) будова академічних домі- валент. Це оподатковання має 
бути переведене ^виділами гро- 
мад до 5. серпня ц. р. 

Ствердити резолюцію І. Звич. 
Зїзду ЦЕСУС-а, яка звучить 
„В справі взаїмновідносин 
ЦЕСУС-ом та міжнарод- 
і студентськими орґаніза- 
и доручається Управі ЦЕ- 
СУС-а домагатися приняття 
ЦЕСУС-а в їх члени, оскільки 
вимагають інтереси укра- 
їнського студентства. Цим зно- 
ситься т. І. 1-го Надзв. Зїзду З 
■пін 1923 року". 
Ствердити 4. резолюцію V 
Надзв. Зїзду ЦЕСУС-а, що чи- 
тається так: „Управі ЦЕСУС-а 
доручається при виступах на 
міжнароднім полі заєдно заз- 
начити, що загал, студентства 
московського, польського і ру- 
мунського не тільки не боро- 
нить українських студентів пе- 
ред переслідуванням їхніх по- 
літичних та академічних влад, а 
навпаки бере сам участь в то- 
му переслідуванню". УКРАЇНСЬКИЙ ДЕНТИСТ 

ДР.Г.Г.СКЕГИР, >, 

2351 \УЕ5Т СН1САСО АУЕМЛ; 
СНІСАСО, ПХ. 
Години: 1-5 І 7-в Р. И. 
Обслуга совісна. 7еІ ^езі 1460 зазначеним цілям, навчання на 
ііНх повинно бути примінсним 
до життєвих потреб сучасного 
культурного та суспільно-ско- 
номічного сгаиу укр. народу 
Тому Зїзд витає думку ріжних 
краєвих установ Та осіб про »с 
обхідність реорганізації пляну 
навчання на УВШ. у^Львові. А- 
ле вважає, що при тій реоргані- 
зації мусить бути конче задер- 
жений характер саме високих 
шкіл університету і техніки на О Н. М. $ М І т н 

1* ІАЗТ 7(Ь 5ТКЖЕТ, ЮК 

ТЛ Огскіт* бога й 
коло церви Ш ЮрЬ. т 
Говорять по.утраіисмя. 
Нчпк успитіо недут мушиц та» 

аж І дітнй. 
Наамодеряійші елехгршчлі апарати ДР. Б. ГОГЕНБЕРГ 

спепіяліст зі старого краю. Л 

недуги мущин І жентаии, ак 

трілші так і зовнішні Псрсмать 
неякі операції. Дм недужим Ав» 
платну пораду. 

ОН. В. Н0НЕМВЕВ6 

203 ЕАЗТ 13А ІІКПСТ 

близько 3-ої Евні 
КЕ\У УОКК. N. Т. 
Години офісові щоденно ВІД в-оі 
рано до 8-ої вечер. 
Тсі. Зіаутеші 4032 СУС-а утворити при Економіч- 
ному Відділові ідейний центр 
всіх економічних студентських 
(як також і Тих, що е під вили- 
вом студентства) організації, 

завданням котрого має бути [ Третин Звичайний Зїзд ствер харчівням,, -."ч 

д) складання жертв на ^сти- 
пендійиий фонд". ' В культурно-суспільних СУС-а * закликає подати ло 
Управи всі необхідні кон 
кретні від'омости відносно сво- 
єї участи в Олимпіяді. Доручає 
Управі ЦЕСУС-а згідно цим ві- 
домостям виробити програму 
плян участи українського 
студентства в Олімпіяді та по- 
старатися про необхідні для цеї 
участи засоби. 

5) Зїзд признає конечною у- 
часть укр. студентства в міжн 
Конфедерації Університетських 
Товариств для Діґи Націй; ви- 
тає утворення подібного Това- взір анальо(ічних захід.-европ р ИСТВа в Подебрадах та закли 
шкія. ка'е ннші українські академічні 

осередки до засіювання таких 
товариств і обєднання їх в од- шкїя. 

3) Збереження і розвиток У' 
ВШ. 4 можуть бути забезпечені 

лише при умовині активної та ' ну укр. федерацію Університет- 
одностайної' піддержки їт^Фя- ських Товариств для ЛіГг 
, справах. , % $р колами громадя*гт#, Віддіяови .Мцкн^ *Ч 

зд ствер-. зокрема /пілог^' ^^*^^ ^г^тает^ тІЧ+мятй кон' 
поставлення енергійної пропа- дж\є, що: . ПовиннісА* %рІ|% ЙГ'*ІІІЄ' М ]Й^# И, ^ІЙІ32!« ш 

гяйяи та яоп6мор& Боснія і і ДіялШ^ь ШОУС-а а-ділян- кого^стуДШ УВАГА! ч УВАГА! 
НЮ ИОРК, Н. И. 

Укра]нські, Польські, Російські 
і Словацькі • робітники міста 
Ню йорку працюючГ'при це- 
менті — СЕМЕНТ ЕНД КОН- 
КРІТ ВОРКС— приходіть всі на 

МАС.04 1 ЗБОРИ 

В ПЯТНИЦЮ, 3. ЛИПНЯ 1925 
о годині 8-ій вечером 

до УКР. НАРОДНОГО ДОМУ 
під ч. 217— 219 Іст 6-та вулиця. 

На цьому зібранню мається 
обговорити справу УКРАЇН- 
СЬКО - ПОЛЬСЬКО -РОСІИСЬ- 
КО'СЛОбАЦЬКОГО ЮНІЙНО- 
ГО ЛЬОКАЛЮ. 

Справа вамрта Гтому комітет взиває 
в :іх інтересованих .прийти на згадані 
збори. 150.52 
і Організаційний Комітет. УКРАЇНСЬКИЙ ЛІКАР 

ДР.К.Д.Б1М 

1X0 К. 34(Ь Зі., ИЕ^ УОКК, К V . 
Теж. СаМоаІа 9014 

Недупі мужчин, женвшв І аЬівІ. 
/радові годин»: ви 8. до 10. рамо, 
вЦ &30.ДО 7Л0 » МУЩИНИ І ЖЕНІДИНИ Острі і . 

після наяновІАших метод. Но н 
рЬштнцІ як небезпечна хоро ва, або 
як довго хоруате, я "~ — " 
Вам. 

Помагаю скоро в хоробах нерво- 
вих, шкірних, кровних, ниркових, 
иочевих, ревиатизмових. гемораї* 
дя, кишкових. Оплати уиірковаяі. 
Порада і оглядини дарову- - 

Ор. 21 і N З 

110 Е. ІбЖ зт., ИЕ^ УОМС, 

МЄЖИ 4ЧЬ Ат«. і Ь^юяЮа П 

Спеціяліста ви 25 літ. . 
Години: Денно 9 рано до 8. вечері 
в неділі ви 9 рано до 4. пополудня А КОЖДІЯ УКРАЇНСЬКІЙ ХА 

гі пошрннл нАхаМІйП ЦЕРКОВНІ ЯШШ 

ЛЩИВТШ 

ЩНАНЦНТ. 
Мождш вжбут» | * ' 

■пааж^|АШЦ| 
СВОБОДА, ВТОРОК, 30-го ЧЕРВНЯ, 1925. ДУЖЕ ДОБРА НАГОДА для осоро- 
1 купця, фарма одна миля від міста, 
ікала при фармі, 185 акрів землі, 120, 
орної аемлі 'а р«шїа пасовисько і ліс, 
сад, ^м», дім 10 кімтт, вода в домі, 
. велика стодола, сайло, інші будинки 
все в доМм стані, 22 корови, бугай, З 
гарні ионЬ-ЯЮ курнй, 20 гуснй, качки, 
вся потрИя» машинерія і посів, прино- 
сять доади», дохід. Ціна $8,000, гоїш 

/ яггоя пркносячий добрий 
і. МІН і ммяя, сад, при стації, 150 
, корова: Ціна $3,000, готівкою 

"т. РйАкко, - 

ГІ^г Уогк Сі*у. 
<Гара},йі 

40 акртЬ засіяної ігу- 

ялівок, 1 кі 
іаря» в самім малі» мі 
д ПлеЯнфілд, за молоко міся*- 
у приходить $200. Ціна $4.900, готів- 
кою $2.500. 

'Фарма 29 акрів в самім місточку, де 
« склепи, школа і церква; 20 акрів чи- 
стої землі, 9 ліса, великий сод, дім 1] І, N. І. 
ПОВ-НА ЦІНА 

$295 А НЕ БІЛЬШЕ 
у \ Решта місячно як рент 
КУПИТЬ цілком новий з 4 кіянат і кі 
пальною Домик, пивниця, всі прибори 
до купання, гез, електрика, вода, 
40x100,' 1*4 блока від стації; 45 хвиль 
від міста; головна лінія Пснсилв. колії. 
Будівииче Позичкове Тов. в Іселш по- 
магав членам дістати позички на малі 
сплати. — Пишіть або приходіть. 
Офіс отворснип до 6. иечер денно, 

-ЗІШІЖВАН НОМЕ8 
ЗиНо 93, 180 Вгеч1ш»г. N. V. $2950 5 ДВІ ФАРМИ'до спродання в сусід-'^ вам лиха нЄ бажаю, 

Г? с-і „.,„!,. Лиш,»- і пппплин. Раз до гмінн Подолесе 
В Великоднє наше свято 
З інформаціямй кулка * 
Прибуло панів, багато. 
От один із них найгрубший 
Говорив таку промову; 
„Ми для того тут, панове, 
Щоб вам даїи вістку нову. 
Бачу, трудно вам живеться, 
Бо доходи невеликі, 
А весною, то ще гірше, 
Бо порожні всі засіки. 
А про ваші недостатки 
Вас ніколи не питають 
1 1 податки величезні 
| Для заплати накладають. 
Та повірте мпі, панове: ^ 

' СІ пін ішуо иЛ Л '1 -о.' 1 1/л кою $1.50С 
3«. ІЬгк'. и.500. ге. пишоад 

ігк'« РІ., Е. 8Л Зі. ' 
" Уогк СНу. юзн 

1-ої 8-ФАМІЛІЯНИП ДІМ з двома сі 
вами в Ню Иоряу. По чотири кімна 
І купальня на фамілію. Горяч*^ГОз 
Рент $3.700, ціна $21000, готівкі 
$4.000. 3. КСШВАЗІЧИЛС,- 244 Ат.п 
А, сог. 15ІЬ 5*г~і, N.1» № БРАТТЯ УКРАЇНЦІ, хто з Вас хо- 
тівбй набути кавалок землі і працюпа- 
тн на ній як наші батьки в краю, нг 
здоровім воздусі. пишіть до мене аби 
приїздтт», а я радо покажу де і 
фарму можете кугіити впрост від 
стнтеля Г не дорого заплатите. Фар- 
ма 130 акрів, добрі будинки, худоба, 
машини, земля рівна і без каміння, до- 
брий ліс, за все хоче $3600, готівкою 
$1500. Суть тут фармн від 4 акрі» ди 
300 де е много наших людий, фабрики, 
'близько міст і добре платять за фер- 
мерські продукта. їхати до Ког*ісІі, 
Сопл. і зателефонувати на мою фарму 
- я виїду по вас на стнцію. Мій адрес: Помогти, недолі вашій 
Обовязком уважаю. 
Вас від вашої недолі 
Ми беремось лікувати, другої і будуть спроданіЧкоро, 
бо суть тані і недалеко міста, фабрик 
і т. д,. фабрики суконні і-гузіїковні. 
Тут е добрий збут, на дрова і молоко. 
Можна робити в фабриці як хто не 
хоче на фармі або як хто має вже до- 

... V — ь буї 

Кі. 3_- ._ 
150-51 ПОЗІР! -- шт 
стві, одна Єї акрів, билнес з дровами, 
добрі будинки, знаряди. машинерія і 
став з рибами, пара добрих коніїн, 2 
корови, кури і пчоли. Ціна $4.000, го-' 
тівкою $1.500. Друга фарма старого 
вдівця, 150 акрів, дім на 2 родини і 

■{Й ^ф5№сїї?Йа Тільки треба з вас для- цього 

" " >г ' ,ї : Й1,,,ТЬ гппояшіі,ятоо: Ку ЛК0 зорганізувати. 

Хто поступить в наше кулко 
(Ясна річ, не без поруки), 
Швидко буде- богатіти* 
Користаючи з науки. 
Бо хоч вй і не училиеь, 
Алеж ми ваві світ несемо, 
А за цю велику працю 
Жадних ґрошиЙ не беремо. 
Гроші будете давати,' 
Як появляться причини; 
Чи робити масДобОЙні, 
Чи доставити машини. 
Всім нажитим так маєтком 
Володіти буде спілка 
Членів правних — гонорових 
Цього рільничого кулка. 
Коли явиться незгода 
Межи членами у спілки 
(Що можливе, бо ніколи 
Не везтиме пан кобилки), — 
То незгідливого члена 
Приговоримо прогнати,'" 
А з нажитого маєтку 
Добру дулю під ніс дати. . . 
Так повірте, що несемо 
Вам богацтво від науки, г що серце наше чисте, - 
Так як чисті наші руки". . . 
Тут слухач один озвався» 
Показавши свою гадку: 
,Чуем, пане, ваше слово, — 
Як по маслу — ллється гладко. 
Ми вдоволилися, пане, 
Тим, що нам^ вже надавали. 
За одну дитину польську 
Наших двоє рахували. 
Мй-б- повірили вам, пане, 
Що добра ви нам бажали, 
Як би з нас за віз ломачча 
По два злотих не здирали. 
Обіцянки, хоч солодкі, 
Алеж їх не купувати • ■ - 
Годі-Ж, пане, нас дурити 
Й голови заворочати''' . . . 

С. Семениж, 

дописувач „Нашого Життя" з Полісся. ПОЗЇРТ УКР. В ПРОВЩЕНС! 
Заходом Тов. ім. Т. Шевченка 
відділ 7? Укр. Нар. Союза 

•і • відбудесь Сим подається до відома всім на 
шим читачам, що присилаючи до по- 
міщення ріжні оголошення до часопи- 
си „Свобода", треба рівночасно враз і 
оголошеннями* присилати і належя- 
тість за них. Щоби читачі могли орі- 
єнтуватися яка валежиткть має бугш 
прислана враз а даним оголошеннем, 
будуть ласкаві за кржде написане в 
оголошенню одцо слово числити 2 цт. 
коли таке оголощеннв має 30 або біль- 
ше слів. За оголошення котрі не ма- 
ють ЗО слів платиться 50 дагг. за раз. 
Виняток творять лишень відділи У. И 
Союза, котрих оголошення мають бу- 
ти пімішячі ніоіевкн уЦраои віддіху 

ІД і Оі^дііІІМНІ ІиЛть бущ ЦВИММИІ 
до адміністрації „Свободи" 5—6 день 
перед днем оголошення їх в часопи- 
си, так що колиб» вимагала еего по- 
треба, був час порозумітися зі сторо- 
нами. Сторони котрі не скотять при- 
стосоватж» і придержуватися повис 
... М0Ж у ТЬ в ід та к каріка 
. шо яеоомішено їм о 
голотелня чи' оголошень. 

Ажм» -Своболл". В НЕДІЛЮ, 5. ЛИПНЯ 1925 Р. 
Початок о 10. годині рано. 

вискшз ізиіічо, рніі-ірзоахе, кл. 

Весь дохід призначений на голоду- 
ючих в Захош»' Україні. - 

Проснться як нпйчислсігиійшс при- 
бути. 

Як їхати на пткнік: 3 провіденс взя ; 

і РНШр5<заІе Саг І їхати- до кінця лі- 
нії («па оі саг ііпе). З Патокет взяти 
Сгезсепі Рігк Сїг і " 
Ауепие. 

На пікнік вступ безнлатний. 

Вразі дошу пікнік иідбудеся на сл'і 
дуючу неділю 

150 Комітет. вати в справі обвинувачених у- 
країнських послів, одначе"*.він 
пересилає їм вислови свого 
глибокого співчуття та по- 
шани. ■ 

Француський . посол до. пар- 
ламенту Кашен крім телеграми 
прислав обширний лист, в яко- 
му висловлює свої -найвищі 
симпатії' для обвинувачених і 
заінтересування справою пере- 
слідування українського насе- 
лення в Польщі- Тільки затяж- 
на недуга, яку перебуває,, не по- 
зволяє йому пребутц до Рівно- 
го та до^ Польщі. Крім того по- 
сол Кашен пересилає гратуля- 
ції обвинуваченим українським 
послам. 

Член англійського парлямен- 
ту Кенворті пише, що не при* 
був до Рівного тільки тому, що 
заиізно ч одержав повідомлення 
про процес. Але співчуваючи 
обвинуваченим, він внесе інтер- 
пеляцію в англійському парля- 
менті в справі переслідувань 
Українців. Пос. Кенворті висло- нот г рольки на пяно: 

Ми Гайдамаки $1.00; Ой у лузі $1.00; 
Там на горі сніг біленький $1.00; Бе- 
різка, український вальц. 75 ц. Перші 
три зі словами, дуже гарні Замовляй- 
те, щоб почути рідну пісню. Пишіть ЙУЧЕРНЯ 1 ГРОСЕРНЯ на продаж 
з домом або без дому, бизиес добре 
вироблений, межи Ук раїнцями, Аме- 
риканцями і ПолякамняШнвяпіИге ' ' ПОШУКУЮ старшої дівчини або 
вдови хотьбн з дитиною до домашної 
роботи,. Ласкаві згрлошення прошу 
^лати ііа слідуючу адресу: 48-50 

а з*А)1гт, 

6 СЦ»Юп Зь, Иєіу УоЛ, N. У. 

• — : УДАЮСЯ' отеям до Ц. П. Фарме- 
рів Українців з просьбрю, щоби мені 
ласкаво допомогли дістатися до Аме- 
рики, влетевленнем мені посїіідкн 
(ЛЯїіІеч-ііі-у), шо мене приймуть д и 
праці, бо під нинішню пору вгідае а- 
мернканський конз>.тят в Празі и'ш до 
Америки тільки тим особам, иароджс- 
«ну в Галичині, котрі викажуться ію- 
. .: кою від американського фармера. 
Всі инші афіяевіти е неллатні Щиф- 
карту і все инше потрібне до подорп. 
жи посідаю вже два роки. Єсьм м.і [ . , . 
джений в Старім Самборі (Посада до. 
лішна), нині на еміграції в Чсхос.і.,- 
ваччнні. Етнсші поясненя уділю іпісі- 
метшо. Прошу Вас поможіть ласк.нм; 
а Вайі труд і видатки з вдячносіии 
винагороджу. Ласіуіві зголошсння 
і гіроигу слати на адійісу! ФА5У1. КА. 
СЯЯЩ Ґ Вгво, Рга»е<ишкт. е. 94, С. 5. 
, К. Еигоро. * І5и - : і "ХТОГ ПРЙАСТЬ вістку о Стсірані 
Лсуиі, котрий до 1918 мешкав в ро- 
дичів, 314 — Згсі 5»., іепсу СНу, ЩО 
виг жие або помер, одержить добру 
нагороду. , 149 

цквАїде&Б віщр, 

470 V. 23«*І 5»., І*в* Твгк, N. ЯК ХОЧЕТЕ КУПИТИ АБО ПРОДАТИ 
дім, бизнес «бо ферму, як хочете не- спреву так ороигу удатися до: 
У/АЬТЕК К05ТЕТ5К1 

•1 ЕіШе Вгоквг, 
4309 С*гт«п»омгп Атв., ,РЬі1«., Р». ' ХТО ХОЧЕ кутіти гари*ий уйраїй: 
" гріИ. Вся ру< — " '- КОЛИ ЦІЛИІІ СВІТ СПИТЬ, тільки 
Ти йіати не годен, бо терпиш на ріжні 
долеглнвости, як: катар жолудка, ки- 
шок, голови, ух, очий, або носа, хо- 
роби легких, го)Кіа, хронічний кашель, 
нервовість, нечиста кров, на весняні 
прищі, дзьоби, вуграки, плями, лишаї, ський стрій. Вся ручна робота, 

пліор н'ійпиіїпіі співчуття за- жс ВІ Д П Я В$ДНИЙ " а всякі п У блич "' лупячуся шкіру, або волося на лицн, 
влює наиглиоші співчуття за , тт Ласкаві згаюшення особисто і руках і тілі> наліг пит^ а6о 
судженим послам. ' або лнетовноприннмае Ж». А. но- жуття тютюну, заживання табаки, на 

Телеграфічні та листовні ви-(}^ 386 Муггів Аг,ввв ' 
словп співчуття надіслали пос. Васильчукови пп. Гендерсон, 

Рис Дсйвіс, Кляйнес, Ллойд 

Джордж, Бсрнсторф, сенатор 

... , Гербен, др. Кагль, Венде й ми. 
Іити до Уїсіогі* ' * ' 

З краю, напливають депеші та 

листи від українських організа- 
цій, партійних управ, сільських 
громад, церковних парохій і 
поодиноких громадян зі всіх 
сторін західно-укрзїнс^ьких зе- 
мель: Сх. Галичини, Холмщини, 
Полісся, Волині і Підляша. 
Пос. Павло Васильчук зараз 
Засуджений посол П. Василь-] по закінченню процесу прибув 
чук далі одержує листи й де-, з Рівного до Варшави і взяв у- 
пеші з краю і зза кордону з ви- часть в нарадах Українського 
словами співчуття. Дня 13. У. Клюбу. ^ 
листи від преміера наспіли «пчіп ир»_ї»іи-[-'ь» - = 

Франції п. Пенлєве, де він заяв- В КОЖДЙРІ УКРЛШЄЬКШ Хд 
ляє, що теперішні функції пе- ТІ ПОВИННА НАХОДИТИСБ 
решкаджають йому інтервенію-' ЧАСОПИСЬ «СЖОБОЛА". 386 Мугвв АтяШів, ІГ*ІПВ<бП, водї( (.олиуа, ачшу, ші.іспіи, 

• 149-50 не затцердженне, сиве во.юая, .... 

"■' 11 =^^^^^^"^^^^^"^т^* груди, хочете мати буйне, полйскую- 

ПОЯРВЕЗИЕСЛЕНИТ'Є'ііа "продаж чеся або кучеряве волося, не трівож- вслпкіїй інтерес СепегдІ Зіоге в Ню 
Иррк Мільс, коло Ютика. Тижневий 
оборот 800 дол. Властитель доробив- 
ся маєтку і хоче спочатн. Голоситись 
до: ЗТЕРНАХ 2АМОКУ, 117 Млів 5і. ч 
NвV» Уогк" май, N. У. т'50-52 НАЯВШАШт УКР. СКЛАД РЕКОР- 
ДІВ У ФИЛАДЕЛФН, ПА. 
На складі маємо українські 1 росій- 
ські рекорди Бронсвік, Віктор, Кояом- 
бія і Одеон, як також українські і ро- 
сійські рольки на пяно. —152 
М12Г<АЯ«ЖУ ВА2АК 

7оз Ги:і'і.д.іч Ате., рьа*авірьи, р«. ІЗГ ГОРОСК-ОП -^і 

Коли хочете бути ща- 
сливі, не мати клопо- 
тів, коли хочете ді- 
знатися про богато 
цікавих таємниць, бу- 
ти звісним магіком. 
пишіть сейчас по го- 
роскоп або а етрол ьо- 
Гічну віщбу долі. На 
пересилку гороскопу і церкулярів за- 
лучіть 4 ц. марками: Цпітега^ Заіа 
Ноиіе, 1в86 А*ь А, N€1» Уогк Сіїу. ' ■ К 
п 

^ЩИ^ р теся, бо наші г. 

чам дали поміч і 

лосіться, або пишіть долучаючи 2-цен- 

тагу кіОНУ ПО горщду 'і и.ЬНіІЬ дшр 
до : УїТ:и | ВІ-£ТА , 5.КЇ^ N. Н., 180 Ате. 
Уогк. ' ВСЕСШТНА ІСТОРІЯ. - -_ - Всесвіт. 

на Історія часть І.: старкиші Істерія, 
стор. 280. — Є се нове видання поЬу- 
«ярної (за др. Тугецом) історії, напи- 
саної коротко і звязково. В новому 
сьому виданню богато ілюстрацій. — 
Часть II.: середні віки, стор. 246. — 
В сімй частині звернено належну ува- 
гу на укр. історію, чого давніше не 
бувала. — Часть III.: нові часи, стор. ф 
304. — Сей Підручник доводить Істо- 
ричні події до 1911. р. Як і в других 
частинах, так і тут, звернено велику 
увагу на укр. Історію і на кінці додано 
реєстр важніших історичних дат. 
Всі три томи в оправі ДОЗ. 

"5УРВ(Л>А" 
83 Сгшмі ЗІ., Легмгу Сіїу, N. .1. 
Не докінчив, бо иад Його го- 
ловою блиснула шабля і він 
залляний кровю; звалився з' ко- 
ня. То один його козак, чуючи 
сю розмову, не видержав. Пи- 
правившй псаря на той світ, по- 
чвалав до козак^ Чалого і при 
них станув. "Другий козак од 
ним махом шаблі відрубав го- 
лову собаці і пішов за своїм то- 
варишем. 

— Наше товариство росте, 
— Саваі промовив. — Добрий 
гіочатоЧГСе знак, що Таких при- 
йде більше. Може й полк цілий 
незабаром призбирався. 

— ^ Половина міліції Потоць- 
кого пристане, до гайдамаків, 
отамане г^олий! — сказав ко- 
-зак/що вбив псаря. — Коби 
тільки ти вмів підійти до них. 

— ' Хтож тобі сказав, що л 
Голйй? — Чалий спитав смію- 
чися-. — Я Сава Чалий, надвор- 
ний козах князя 
ського. 

— Не... Голий? — козак в* 
цідив і поблід. 

Також поблід його товариш. 
Оба стали роззиратися, чи не 
чкурнутиб їм і не спа"стйся би- 
ствоЖі Чалий помітив сей їх 
І' сказав 'байдужо 4 .'"" "" 
— * Як боїтеся мене, ^о позво- 
ли> вам відїхати. ІІЇо ви вбили 
^а^ського псаря, і панську со- 
вану, ніхто, окрім нас і вас не 
ібуде, знати. Вашому панови не 
виявлю' сего ні я, ні жаден з мо- 
їх' товаришів. 

Оба козаки Пот,рцького балакають. 

Але ви воліли би до Гна- перекинутися до нас? — Таких не богато, — один 
козак відповів, — бо гетьман 
не рада бере на службу нашу 
віру. У него майже самі Воло- 
XV, Німці, Ляхи, Татари. Всеж 
таки наших буде яка третина. 
Всі відстали би від гетьмана, 
би Голий, або як би Чалий 
позвав їх до себе. - 

Не боїтеся зради, як би 
ви їм розказали, що тут стало- 
ся, але вони таки побоялись би та Голого? 
Козаки не відповідали. 
— Мовчите, значить волі го сотника лихим словом... 

ІДож ми скажемо, нашому 
панове», як вернемо? — спитав 
один, ковтаючи слези. 

-г Окажіть правду. Скажіть, 
що Чалий пішов з рештою на 
Запороже. Тих, що не хотіли 
йти, відпустнв'і без перешкоди 
позволив відїхати. 

— КоЛиж бо й ми хочемо 
йти. Тільки... Тільки не може- 
мо. 

— Як божа ласка буде при па скованого. Попови вільної — Що вони там роблять? | — Ми з Могилева і їдемо до 
правити Службу Божу в| _ Два пють мід, третий сто-^Тульчина. По дорозі один за- 
церкві аж тоді, коли громада гне і йойкає, 
заплатить жидови три злоті. — То хто пє мід, або сгогне ] 
Тоді чотири гайдуки ведуть по- і йойкає, той гайдамака? 
па до церкви скованого. В цер- — Полухайте, пане ротмістр, Г 
кві розковують його. По Служ- то самі скажете, що вони гай- І 
бі Божій назад закладають за- дамаки. Вони заїхали перед і 
ліза і відводять до Жида. Так- 1 корчму возом. Два стягли ЩЩ' 
само ведуть його до недужого, за трстогр і будьто би недужо- - 
сповідати, хрестити дитину, на го внесли в корчму. „Ми чули, : 

похорон. А все аж тоді, коли сказали, що у вас піп. Виведіть) дсмо. Як в дорозі вмре, то че- 
рез того Жида понесе з собою 
всі свої гріхи на той світ. 
— Тепер тобі нічого боятн- 
ми тут, — Чалий звер- недужав. Каже, що вмирає. Лю- 
ди з Малахова сказали нам, що 
їх піп в сій корчмі, під ключем 
Жида. Того й ми заїхали сюди. 
Просимо, щоби Жид випустив 
попа до нас, висповідати неду- 
жого. Жид каже, що не випус- 
тить, бо не вірить нам. Хиба 
занесемо недужого на віз і (люди зложать в руки Жида його, не^ай сего недужого ви- 
— Є непевні, але більшість! ц аСі то й ви зможете, бо ще не приписану двором таксу. Здо- сповідає, бо він до дому живий 
пе зрадить. Затисне зуби і змо-' за р'аз буде кінець. Такі, як ви, Р ові йдуть сповідатися до кор- не заїде." Мій муж зараз домір- 
вчить. ітакож дома потрібні. чмн - Гроші, які тим способом кувався, що той будьтоби не- 

би. Коли так, то будете мати _ 0тжс ви оба всртайтс д0 ' Гурток козаків відїхав. У де- Жид призбирав, ідуть по одній дужий, здоровіський хлоп. Не 
нагоду від мене перейти до не- своїх Кому віритСі скажітЬі що котрого по лици котилися сле- третині на плєбана .і на двір, маючи гайдуків,- котрі попа 
го^Ми всі тепер його товариші. я йду вирубати Голого з за- зи, декотрий голосно хлипав. Третину бере Жид, але за те пильнували би, не випускає йо- 
Оба козаки відітхнули, сти- сідки Як прийде до бою, то й Вже далеко були, а все ще о-' мусить попа годувати. Попадя го,«бо боїться, що то всі три 
раючи з чола піт трівогн. ви вдарте на Ляхів. Як таке бу- ( зиралися і наслухували, чи » Д ві попадянки харчуються у гайдамаки, що прийшли попа 

— Вбитий псар згадував д Є вам ненаручно, то всі ті, що' сотник не кличе їх назад; | людий, бо їм Жид не дає нічо- викрасти. Я втікла з хати ь але 
щось, що війско гетьмана засі- хочуть відійти до нас, нехай Тепер підемо на Малахів. го - | то ті гайдамаки дивляться поскидають шапки. Се на те, Ти, Пилипе, чи як тебе кличуть, І — У вас не знайшовся гурток' крізь вікно на" дорогу в, село і 
щоби кому з них від нас не ходи сюди, ступай біля мене, .смільчаків, що попа увільни- до двора, Я не могла пуститеся 
дісталося. Не знаєте, коли має'— Чалий зврнувся до мала-|либи?- і просто туди. Отже я пішла в 

прийти Голий? |хівського хлопа. — Веди нас,І — Були би, але не можна ! противну сторону. Так я, Богу 

— Нині середупівночи ма- ( бо я не знаю дороги. Поки що . Жид має приказ вбити попа, 1 Дякувати попала на вас. Чиє ви 
в ярі. що віл запо- хочу підійти до села, щоби на скороб тільки помітив, щоі війско? 

Пусте, чиє. Даш в наші ру- знущаєся над людьми і над на- 
шою вірою. Молоді парубки 
змовилися з Голим і він обіцяв 
прийти, та панів з Малахова 
Четвертин- викурити. Про се звір дізнався 
і сповістив гетьмана. Мабуть 
люди були в корчмі необереж,- 
ні і жид підслухав їх. Гетьман 
вислав нас з Немирова, щоби 
на ватагу Голого зробити 
сідку. Мабуть спіймають її, бо 
в селі ніхто не знає, що війско 
прийшло. Війско сидить в лі- 
сі і відріже Голому дорогу на 
зад на Запороже. 

— Хто отаман гетьманського 
війска? 

— Ротмістр Шаровскі. 

— В селі справді ірхто Н е 
знає, що гетьманське війско не- ло на Голого. Чи се правда? 
ЧалИй спитав гетьманських ко- 
заків.. 

— Се правда, що він сказав, 
— відповів перший козак. — 
В малахівськім дворі була 

тільки невелика міліція, з са-^рожської сторони. В Тім ярі ! сам вступ не попасти на двір, 
мих чужинців. Пан страшно війско гетьмана має наскочи-. Треба би побалакати з людь- 
ти на него і заставити вихід, ми. 

Горою яр буде обсаджений вій- 1 — Найліпше, міркую, зроби- 
ском, так що Голий не буде ти так, — заговорив Пилип, 
мати виходу і мусить здатися, коли сотня рушила з місця. — , 
Такий рахунок Шаравського.'Як вже будемо підходити до ти попа 
Верх яру обсадять драгуни, ви- {села, ви звяжіть мене, будь то 
хід яру загатять козаки. . би спіймали і приставляєте мо- 
Отже ви скажіте вашим му панови. Зайдемо до тої кор- 
товаришам, щоби силкувалися чми, де еиднть піп. Бачучи ме- 
станути за плечима вірної гсть^не звязаного, Жид буде гадати, 
манови муЖви. Я -пришлю вам! що ви панське війско, отже ви- 
частину моїх козаків. щебече вам все, що >нає. 

— Що ми скажемо ШаравЛ — Ваш піп сидить в корчмі 
ському, коли, вернемо без хло-Із Жидом? — Чалий спитав зди- 
па, без собаки і без псаря? вований. .« 

— Збрешіть будь що... Або — Не з Жидом, але у Жида, 
скажіть, що ви вскочили в за-, Сидить в заперті. Скований в 
сідку. Одна куля вбила собаку, 'жидівськім льоху, 
друга псаря, ви втікли. Щарав-| — Піп увязнений? В темни 
ські злякався, гадаючи, що в ци у Жида? уиа *^апп , ил^чопи, и ^ в засідції Чалийісих сторонах кромі Голого, ще! - В попівстві пан посадив лувана. - значить, ви панськеї раючий хлоп хоче %т 
'&от|гУ*«АІ Позирали, то на се- спитав хлопа котрий до него якась гайдамацька ватага, от- плєбана, попови казав іти в ко- вшемо. - Бог прислав вас в о- тися? - Чалий г-пчт*» 
а* -*/••« и» п і> п -м хл^^'втік пеоел собякот. л*,п* „ » ' ... , г « <-лг ^лии спитав нувся до Жида< — Приведи по- 
па! 

— А пан ротмістр не відій- 
дуть? Заждуть тут зі своїми 
людьми, аж я- попа назад за- 
пру? 

— Не бійся. Не дам йому вте- 
чи. , 

— То. дайте мені до помочи 
одного козака. 

— На що? 

— Щоби поміг відсунути ко- 
лоду, якою завалені двері до 
світлиці попа. Колода така тн- 

_ жка, що я сам не здужаю віл- 
двір. Як би хтось таке Загадав,] скочити корчму ще. заки вони! сунути її. 

то мусить насамперед увільни- 1 заглянуть ^ вас. _ я тобі ПОЇ і ^ у> _ С|С0ІМ 

, , _ Т^ В< ! ди! _ І один хлоп, схопившися. 

— Хиба ми зробимо се. Жидівка повела їх. Козаки і 

— Але обережно, щоби се не обступили корчму. Чалий з чо- помітив, що 
хтось прийшов визволяти йо-І 

го. Також вбє його, як би в ки ти ^ трех гайдамаків? 
селі спалахнув який бунт, або — Чому би й ні! Але поведу 
як би гайдамаки наскочили на вас так, щоби ви могли об- бе, та на Чалого, то на*Його 

— Я лишаюся у тебе, — пер- 
ший промовив несміло. 

— І я, — додав другий. 

'і — А як\я ще в панській слу- 

■хбі?.,- Чалий^спнідв.. 

— < Як ти справді Сава Чалий, 
То лишаємося^ — відповів пер- 

шнй имікі — ІТро^тебе, хоч ти втік перед собакою. 

— Та не знае к — відповів за- 
трівожений хлоп. — Добре, що 
я туди не втікав, де се війско 
стоїть, а то був бй впав у ка- 
тівські руки. * 

35 Чи в гетьманськім війску 
богато 
спитав 
Таких, , же буде мене просити, щоби мірне до хлопа. Ще й приказав М У "оруі І _ То поавпа-паи* 

я поміч Йому своїми козаками, йому третину своїх- доходів пе-| ~ У вас мо * е гайдамаки? В, Жид відповівші АІеТ^'. принесло попови смерть з руки 
Жида. Ми вже недалеко тої 
корчми. Вона ось в тім лісі, Щ9 
просто нас. Тепер звяжіть ме- 
не. 

Козаки звязали Пилнпови 
руки на спині і взяли між себе.. 
Ледви вїхалн кількадасять кро- 
ків далі, якісь руки розгорну- сподівано, або що їм се не по 
лн коноплі пр» дорозі і з коно- 1 нутру. 

пель вилізла Жидівка. Г - Чи се правда, що Жидівка 

— Пилип, що втік був, між сказала мені? Що тут піп си* 
вами звяааняй! — сказала вра- дйть в заперті, та якийсь вми- 
дувана. — Значить, ви панське| раючий хлоп хоче висповіда- 

Жида. тирма козаками увійшов до се- 
редини. В корчмі, справді були 
три хлопи і один /Жид. Один 
хлоп лежав на лавці і постог- 
нував. Хлопи побачили козаків 
крізь вікно, ще заки увійшов 
Чалий. Але^вони нічим не пока 
зали, що се заскочило їх ііе- Оба козаки відїхали. , 'Р едавати До двора, третину* білий день? — Чалий спитав. І ся випуститеся « л « « -V 
Ми не гаймосяі - Чалий, плебанови-Піп давав, * е плє^ - Мабуть гайдамаки пане го ЛГШШІІ^Рй^ 
промовив до своїх. - Насам-;бан пожалувався паНовн, щоіротмістр! ^ И д»к. Т\2^^^^^ 
пЬед ті, що через свою роди- то за мало. Що піп свої при-' ^- Взяли село? Панів І Жиді* і ^тнІЕт?мо 

одного жндна>і-?ки- «воій-рущ^ 

цуху, як циі в гетьманськім війску нукають ьід нас, нехай за- \ ходи затаює. Пан, не довго ду- побили? Ти одна спаслася! " їй одногГга 
таких як ви? - Чалнй раз ідуть... Бувайте здорові, то- маючиГ пїслав до попа гайд/- ^ Ст/лІг-піе -« •в'з^т^ійтяіі пііїї^ г 
гетьманських козаків., вариві! Може дол* незабаром котрі йо^о скували і від- та ЖиХ^ ,Ге по^ли ДдівкиТа^л 
їх, що пристали би доізведе нас ще раз до купи. Як ставили- ло кппчми ™а ^ „° 1Х ДШКИ І а вел * ристали би Д0 ! 3 ( 8 ^™ т щ у^ _ — Не хочуі^—т Жид відповім. 
: Я вас не знаю. 

— І тих козаків мабуть не 
знаєш, — хлоп замітив. 

— Але знаю бодай те, що ко- 
заки якогось пана. 

Чалий приказав одному ко- 
заковн вийти з Жидом. Жил і 
крза^іВИйщли до 'сіннії, де " 
куті стояла здорова дубова ко- 
лода.. Така-іяжка, що оба лед- 
ви відсунули. Жид подякув;ів 
за помцч, підвів двері і зійшов 
льох. Козак вернув ;ао това- 
риства. По хвили товариство 
почуло тяжкий хід і бренькіт 
заліза. Двері відчинилися і у- 
війшов піп, за ним Жил. Пі» 
двигав на руках і на ногах залі- 
за. На, шиї мав «залізний оГ>- 
руч. До обруча мав прикріпле- 
ний . залізний . ланцух. Другий 
кінець ланьцуха держав Жил п * . Піп